Klikk på markørene på kartet for å få informasjon og se bilder. På sidene man kommer til kan man mange steder velge "Se også detaljkart". Det anbefales.
Ønsker man å se på noe utenfor Bryn − Hammarbakken og Rykkinn-området, kan man klikke på de blå navnene på naboområdene.
Nederst på denne siden står et søkefelt.
BRYN – HAMMARBAKKEN OG RYKKINN
Gårder, plasser og boliger.
Arkeologiske funn
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirker og annet.
Fra krigen 1940−1945
Gamle veier
Typer av markører
Kilde for kart: Bærumskart
Kart med historiske navn
Oversiktsbilder
Aktuelle lenker og bøker
Økern skole
Nordre Økern
Grindstua
Kornmagasin
Østre Økern
Økri gård
Angerst
Løken bro
Nordre Berger
Søndre (Nedre) Løken
Rykkinn skole
Løkkehaugen
Bærums Verk Hauger Idrettsforening
Solfjellstua
Vestre Økern
Belsetmoen
Kolsberg
Enli (Endli)
Haraldshaugen
Nordre Belset
Brekke
Makedonien (Badstuen)
Den gamle veien til Bærums Verk
Vestre Bærum Tennisklubb
Sætertjernet
Økrigata
Rykkinn seniorsenter
Unicare Fram AS. Tidligere Sjømennenes helseheim
Belsheim
Gravhauger
Emma
Hjorth
Berger (Søjordet)
Vefsrud
Arbeiderboliger for Gommerud
Langleiken
Berger skole
Omsorgsboliger, tidligere
Løkka bo- og behandlingssener

Berger svømmehall
Berger sykehjem
Rykkinhallen
Gamle veier under Eineåsen
Rykkinn
(Rykkind,
Krydsby)
Kullebunds- bråten
Gommerud
Nordby (Pamperud)
Gjeteren
Bryn kirke under krigen
Skui
G. Kjellmann AS
Hyttene
på Rykkinn Elsero
Speiderne
på Rykkinn
Gommerud idrettsanlegg
Søndre Økern (77/14)
Steinsrud
Bjerkeløkken
Åsjordet
Labråtan
Gata (Kjerringløkka)
Brekkehagene
Spikerhammer
Bryn gartneri
Belset skole
Gomme- rud skole
Dysthe Design
Enli naturreservat
Meny
Folkvang
Bakken
Fri- tids- huset
Grav-
haug
Gravhaug
Funnsted for øks
Funnsted for øks
Bosetningsområde
Gravhaug
Fortidsminner
Funnsted for øks
Grav-
hauger
Glitredammen
Spikerbruksfallet kraftverk
Fortidsminner
Driftsbygning med Museum
Skolebygningen (Guttehjemmet)
Libanon
Hurumgården
Vinkelgården
Gartnerbolig, fjøs og stall
Forpakterboligen
Leiruttak til teglverk
Gammelt bosetningsområde
Gammelt bosetningsområde
Tidligere idrettsbane. Nå parkeringsplass
Stabburet
Tørka
Wøyenkverna
Mølledammen
Sagbruk
Første jernverk kan ha ligget her
Wøyen mølle
En husmannsplass lå her
Sagbruk
Vøyenvaet
Husmannsplassen
Kølabrua
Tidligere husmansplass, senere mie lå her
Flystyrt 1940
Gammelt bosetningsområde
Kilde for kart: Bærumskart
Forstørrelse av området omkring Vøyen gård. Klikk på markørene. De røde sirklene er ikke-klikkbare markører.
Generelt om
Vøyen gård og om gårdsbygningnene
.
Navnene på disse bygningene er skrevet med ikke-fet skrift på dette kartet.
Generelt om
Guttehjemmet
Forstørrelse av området rundt Vøyen gård er vist nedenfor.
Kvernhuset
Wøyen Teglverk
lå her
Vangsbrua. Den eldste Ringeriksvei gikk her.
Møllerstua lå her
Vang
Glassverket skole
Bærum Husflidsforening
Gamle veier i Vøyenområdet
Sagbruk
Kvern/gårdsmølle
Borkehølen fiskeplass
Kvern)
Eikeallé
Rundtur på Eineåsen der man får se gamle skjerp og gruver, ulike bergarter og kølabonner.
Speiderne
på Kolsås
Skytterhuset
Kolsås postkontor
Danfoss
Haakon Ellingsen
Gårds- bestyrer- bolig
Rasteplass for kvegdrift til Kristianinia
Rydningsrøyser
Meny Kolsås
Samvirkelag
Glassmester
Kolsås seniorsenter
Klikk på "FORBEDRET VED HJELP AV Google" nedenfor og skriv inn søkeord.
Når du skal tilbake hit til startsiden, må du kanskje klikke på fanen "Bryn − Hammarbakken og Rykkinn" i nettleseren.
Skui
Skyte- bane
Tilbake til Oversiktskart over Bærum
Levre
Levre
Baksteplassen
Kikut.
H. G. Kristiansen jernvarefabrikk
Fløyfjellhytta Røde Kors
Hytta Hylla. Arne Næss
Hytteruiner
Ruin etter speiderhytte. 1. Høvik speidergruppe
Kalveløkka
(Årenga)
Flomsteinen
Kølabruhølen. Badeplass og fiskeplass
Ruin etter radiostasjon
Hammarbakken skole og Hammarbakken Blæseensemble
Helios IF
Erik Røsruds kolonial
Tilbake til Oversiktskart over Bærum
Joker
Gater og veier i Bærum

Skui
Bærums Verk-området (Gullhaug skolekrets)
Brynsbakken
Kolsås senter
Kolsås stasjon
Grendehuset
Omsorgsboliger
Høybråten
Eineåsen skole Avdeling Gommerud
Soleglad
Nordre Kolsåstopp
Søndre Økern (77/12)
Leira
Mellom Løken
Holma
Coop Extra
Rykkinn bo- og behandlingssenter
Nordre
Hauger
Bryn kirke
Haugerplassen (Lille Hauger)
Bærums Verk-området
(Anna Krefting skolekrets)
Lille Økern
Åsbråtan
Mallingsrud
Rykkinn bibliotek
Søndre Økern (77/13)
Solhøy
Persillehagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rykkinn postkontor

 

 

 

 

 

Lomma