Tilbake til startsiden

Løkke ble ryddet tidlig i middelalderen, men ble avfolket under svartedauden (1350) og ble en ødegård.

Navnet Løkke kan kommer av ordet lykkja som betyr "innhegnet jordstykke". Løkke kan også bety slyng og komme av en slyng på Sandvikselven.

En jaktdolk av flintstein fra perioden fra perioden 2400 fvt. til 1800 fvt.er funnet på Løkke
(se bilde).

Løkke lå under Kjørbo som var en del av Nesøygodset i middelalderen, og Løkke fulgte med i salget av Nesøygodset til Knud Frantzen i 1663.

I 1666 hadde Løkke 1 hest, 4 kuer, 2 ungdyr og 5 sauer.

I 1672 kjøpte Anna Krefting (født Felber)Bærums Verk gården. Verket beholdt Løkke til 1723. Kammerråd Strømbo på Kjørbo solgte i 1782 Løkke til gårdbruker Kristen Hansen som var fra
Solberg
.

I matrikkelen (registreringen) over husmenn i 1771 var det 4 husmenn på Løkketangen under Løkke. Det var strandsittere som livnærte seg med fiske og håndverk.

Løkkes jordvei var på Løkketangen, i skråningen opp mot Løkkeåsen, på Hagelund og langs Engervannet.

Løkke kalkovn var i bruk i 1666 og så sent som i 1874. Den lå nær Brynsveien ved parsellen Elvebakken under Sandviksåsen. Kalkstein ble tatt ut i Skytterdalen i Løkkeåsen.

I 1826 hadde Løkke 75 dekar (mål) innmark, og en besetning på 2 hester, 4 kuer og 6 sauer. Løkke hadde rett til laksefiske i Sandvikselven.

Den engelskættede Elias Smith fra Drammen kjøpte Løkke i 1847 og bodde der i noen år. Han var forlikskommissær (medlem i forligelses- eller forlikskommisjonen, nå forliksrådet) og ble Bærum kommunes første ordfører. Dagens Elias Smiths vei, tidligere Drammensveien og senere Ringeriksveien, har fått navn etter ham.

Kjøpmann Knudsen kjøpte Løkke i 1851. Hans enke var i 1869 med på et mislykket fiskeoppdrettsprosjekt i Engervannet sammen med bøndene fra Løkeberg og Blommenholm.

Våningshuset på Løkke er fra første del av 1800-tallet, og har vært ombygget flere ganger.
Det ble i 1878 ombygget til hotell, Harreschous Hotel, i sveitserstil med store verandaer mot syd. Se nedenfor.
Sveitserstilen har sitt utspring i romantikken og samtidens interesse for det ekte og naturlige. Den kom til Norge gjennom norske arkitekter som hadde studert ved tyske universiteter, og spredte seg raskt til de delene av landet som fikk jernbane med stasjonsbygninger i den nye stilen.

Bærum kommune kjøpte eiendommen Løkke i 1916.

I 1927 ble Løkke kjøpt av Bærums Landbruksforening og kalt A/S Bøndernes Hus. Huset ble da ombygget i nyklassisistisk stil etter tegninger av arkitekt Ivar Næss. Da forsvant sveitserstilfasaden. Ivar Næss har også tegnet Statens lærerinneskole i husstell, Ungdomshuset på Stabekk, Jar skole, Stabekk videregående skole, Oslo Vestbanestasjon og Frogner kirke.

I A/S Bøndernes Hus startet Løkke Restaurant. Se nedenfor.

A/S Bøndernes Hus solgte eiendommen i 1980, men restaurantdriften fortsatte til 2004, da stedet ble solgt til Norges Røde Kors. I september 2005 åpnet Løkkegården som tilholdssted for flere frivillige organisasjoner og tiltak, blant andre Røde Kors ressurssenter, Frivillighetssentralen i Bærum og prosjektene Home Start og Flyktningguiden i Asker og Bærum.

Våningshuset på Løkke er fredet, mye på grunn av at Claude Monet malte Løkke bro og huset i 1895. Claude Monets norske kunstnervenner holdt festmiddag på Løkke for den franske impresjonisten samme år.

Løkke var ett av stedene Biblioteket holdt til før det flyttet til Kinogården.

Mer om Harreschous Hotel
Harreschous Hotel var et overnattings- og serveringssted. Hotellet ble grunnlagt i 1880 av den danskfødte dekorasjonsmaleren Peter Christian Harreschou. (Se nedenfor). Han kom til Norge på første halvdel av 1860-tallet. Etter noen år flyttet han til Bærum, hvor han først kjøpte Solberg og i 1878 Løkke gård og parsellen Nordjordet av Evje. Han har også gitt navn til en vei i Bærum, Harreschous vei, syd for Valler videregående skole.

I hovedbygningen på Løkke åpnet Harreschou sitt hotell, som han drev frem til 1898. To år senere oppførte han en treetasjes villa på Nordjordet og startet der
Rosenvilde (Rosenvilla) pensjonat
.

Harreschou utparsellerte deler av eiendommen til tomter, slik at Løkke ikke lenger kunne fortsette som gårdsbruk.

Etter at Harreschou solgte hotellet i Sandvika, ble det i 1901 overtatt av Adolf Todderud, som døpte det om til Sandvigens Hotel. Men etter bare 7 år solgte han det igjen til Harreschous sønn W. M. Harreschou som tok tilbake det gamle firmanavnet. Han installerte elektrisk lys i bygningen og prøvde å legge om til moderne drift, men da Bærum kommune kjøpte eiendommen Løkke i 1916, ble samtidig hotellets skjenkerett opphevet. W. M. Harreschou klarte dermed ikke å få lønnsomhet i virksomheten og måtte legge ned.
Sandvika Vel ble stiftet på Harreschous Hotel i 1896.

Mer om Peter Christian Harreschou
Peter Christian Harreschou var fra Korsør i Danmark, hvor han ble født i 1840. Fjorten år gammel kom han i malerlære og senere reiste han omkring i Europa som "farende svend". 1863 kom han til Norge hvor han arbeidet som dekorasjonsmaler på Hafslund Herregård ved Sarpsborg i flere år. Han måtte imidlertid slutte som maler, fordi han ikke tålte kjemikaliene i malingen. I 1880 åpnet Harreschou hotellet sitt i den gamle hovedbygningen på Løkke gård.

Mer om Løkke Restaurant
Løkke Restaurant var et kjent serveringssted. Det åpnet i 1927 av A/S Bøndernes Hus i den tidligere hotellbygningen til Harreschous Hotel. Driften ble leid ut til forskjellige restauratører, som drev kafé- og restaurantvirksomhet, samt utleie av selskapslokaler og catering til større arrangementer som brylluper. Mange foreninger og lag leide også lokaler til generalforsamlinger og andre møter i Løkke Restaurant. Asker og Bærum Historielag og Bærum og Omegn Cykleklubb ble stiftet her, henholdsvis i 1952 og 1968.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum

Se også Utvikling av eierforhold for gårdene i Bærum

Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie s. 90 og s.112

Se også Skjenkerett og alkoholsalg i Bærum

Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Løkke)

Lokalhistoriewiki (Om Herreschous Hotel)

Lokalhistoriewiki (Om Løkke Restaurant)

Sandvika kultursti. Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

Bærum kommune

Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by − en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

Jacobsen, Jacob. (1979). Sandvika − i Bærum. Kulturutvalget

Wikipedia

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Løkke Restaurant 1983. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Løkke 2019. Sett fra syd. I 2023 var det Bærum Røde Kors som holdt til i bygningen.
Kilde: Lokalhistoriewiki

Løkke gård, Herreschaus Hotel
og Løkke Restaurant

Ovenfor: Herreschous Hotel 1910. Sett fra syd.
Kilde: Bærum bibliotek

Til høyre: Peter Christian Herreschous, Hotellets grunnlegger.
Kilde: Bærum bibliotek
Løkke gård bak Løkke bro 1883. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Steinhuset vi ser nordvest for Løkke er fra første del av 1900-tallet. Ifølge Skoletjenesten kan dette være en del av fundamentet på gårdens låve. Ifølge Bærumskart har det også vært vognskjul og lager i huset. Kanskje har det også vært potetkjeller. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning

Denne flintdolken som mangler håndtak, ble funnet på Løkke.
Den er fra perioden fra omkring 2400 fvt. til 1800 fvt. Perioden kalles også Dolketid. Perioden er en del av yngre steinalder og tidlig bronsealder.
Dolken var strids- og jaktvåpen.

Foto: Olav Holst, Oldsaksamlingen. Bildet står i Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

Inne på Løkke Restaurant. Bildet er gjengitt med tillatelse av Willy Wiksaas
Takbjelker inne på Løkke Restaurant. Bildet er gjengitt med tillatelse av Willy Wiksaas
Noter og tekst til "Løkke Valsen" av Haakon B. Nielson. Det finnes 4 vers. Sangen ble brukt i forbindelse med et prospektkort som reklame for Løkke restaurant.
Kilde: Bærum bibliotek