Tilbake til startsiden
Kirkebygårdene
Øvre Kirkeby 1969. Kilde: Bærum bibliotek
Nedre Kirkeby 1969. Det grå huset til venstre er opprinnelig drengestue og bryggerhus fra 1912. Det hvite våningshuset og driftsbygningen er fra første del av 1800-tallet. Stabburet er fra slutten av 1800-tallet. Kilde: Bærum Bibliotek
Se også detaljkart og kart med historiske navn, bl.a på plasser under Kirkeby.

Kirkeby er fra yngre jernalder (550 evt.–1050 evt.).
Det kan ha stått en kirke nær gården som har gitt gården navn. Men det er en førkristen gravhaug nær gården også (se nedenfor), og det kan tyde på at gården eksisterte før kristen tid, og at den har byttet navn til Kirkeby senere.
I Lommedalen Vels jubileumsskrift fra 1972 står det at gården By opprinnelig kan ha hatt egen kirke, og da By ble delt, fikk den delen som beholdt kirken navnet Kirkeby. Kirken kan ha stått der Solhaug ligger nå, en kirke skulle ligge på en høyde. Det er imidlertid ikke funnet spor etter noen kirke, og den er ikke nevnt i dokumenter.

Gården har blant annet tilhørt Nesøygodset og Bærums Verk. Brukeren fikk kjøpt Kirkeby i 1689 og ble da selveier.

Kirkeby eide Vensåsseter sammen med Muserud og Nedre Vensås.

Kirkebykverna lå ved Løkkafossen nedenfor Kirkebybrua ved Lomma. Dette var en stor kvern som malte korn også for andre gårder.
Se detaljkart.

I forbindelse med svenskekongen Karl XIIs felttog i Norge (1716–1718) ble Kirkeby brent som represalie, og kveget ble røvet.

Kirkeby ble delt i 1764 i Øvre Kirkeby og Nedre Kirkeby.

Øvre Kirkerud
Adressen er Kirkebyveien 21. (Gårdsnr. 110, Bruksnr. 1)

Gården ble i 1764 kjøpt av Jens Kristoffersen og har senere vært i bondeeie.

I 1826 hadde eiendommen 75 dekar (mål) innmark, med en besetning på 2 hester, 6 kuer og
9 sauer. De sådde 4 tønner korn og satte 4 tønner poteter.
I 1939 hadde gården totalt areal på 473 dekar, hvorav 93 dekar var eng til slått, 145 dekar jordbruksareal, og 250 dekar barskog. Besetningen var da 4 hester, 1 okse, 2 kviger, 8 kyr og
2 svin. Gården dyrket 5 dekar hvete, 5 dekar bygg, 12 dekar havre og 5 dekar poteter. I hagen var det 18 frukttrær og 42 bærbusker.

Kristen Kirkeby (Kressen Kjørkeby) fra Øvre Kirkeby ga tomt og materialer slik at ungdomshuset, som ble kalt Solhaug, kunne bygges. Huset sto ferdig i 1898 og ble brukt av det upolitiske ungdomslaget Lauvsprett.

Micael Petersen fra Øvre Kirkerud var organist i Tanum og Bryn kirke. Han ble lærer i omgangsskolen i Lommedalen og senere lærer i den faste skolen som startet i 1866.

Lommedal Skifabrikk ble bygget på en del av tomta til Øvre Kirkeby.

Gravhaug fra bronsealder – jernalder ligger på en del av tomta til Øvre Kirkeby.

Nedre Kirkerud
Adressen er Nedre Kirkebyvei 25. (Gårdsnr. 110, Bruksnr. 2)

I 1766 fikk Peder Sørensen skjøte på gården som senere har vært i bondeeie.

I 1826 hadde gården 75 dekar innmark, med en besetning på 2 hester, 4 kuer og 8 sauer. Gården sådde 10 tønner korn.
I 1939 var gården på 434 dekar, hvorav 124 dekar var jordbruksareal og 280 dekar barskog. Besetningen var da på 4 hester, 4 kalver, 1 okse, 1 kvige, 17 kyr, 10 høns og 9 sølvrever med
18 valper. Gården dyrket 5 dekar hvete, 6 dekar bygg, 16 dekar havre, 4 dekar poteter,
4 dekar fôrnepe og 4 dekar kålrot. I hagen var det 8 frukttrær og 20 bærbusker.

En del av Nedre Kirkeby er lagt ut til golfbane for Bærum Golfklubb.

Kirkebybakkene var tre hoppbakker ved Nedre Kirkeby.

Plasser som har ligget under Kirkeby: Se detaljkart
Ulverud
En del av småbruket Ulverud ble fradelt til hopperen Birger Ruud.
Se detaljkart

Siljustua
Se detaljkart


For å se informasjon om hvilke arealer gården i dag eier, gårdsbygninger, gårds- og bruksnummer m.m., kan man klikke på denne lenken: norgeskart.no. Skriv gårdsnavnet i søkefeltet, og klikk på det riktige gårdsnavnet som dukker opp. Velg deretter
"SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Nå blir gårdens areal farget. Klikk også på "VIS MER INFORMASJON". Har man først norgeskartet oppe, kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Martinsen, Liv. (1983) Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget


Bø, Eigill. (1987). Gammalt frå Lommedæl'n. NKS-Forlaget

Kirkeby, Kjell. (1972). Lommedalen Vel 1922 – 1972. Utgitt av styret for Lommedalen Vel

Budstikka 23.07.2017

SEFRAK-registeret

 

Øvre Kirkeby (foran) og Nedre Kirkeby (bak) 2010. Sett fra sydvest. Bygningen der Skifabrikken A/S Bonna-ski holdt til ser vi nede til høyre. Kilde: Google Earth
Nedre Kirkeby 2017. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Øvre Kirkeby 2017. Sett fra vest. Driftsbygningen er fra 1882 og våningshuset er fra 1892. Foto: Knut Erik Skarning.
Nedre Kirkeby år 1900. Sett fra syd. Kilde: Bærum Bibliotek