By 1969. Sett fra sydvest. Våningshuset (med takoppløft) bak flaggstangen er opprinnelig fra midten av 1700-tallet. Våningshuset foran og til venstre for dette, er fra siste del av 1800-tallet. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart og kart med historiske navn, bl.a. på plasser under By.

By har adresse Byveien 30 og 32. (Gårdsnr. 106, Bruksnr. 1)

By ble ryddet i eldre jernalder (500 fvt.–550 evt.). Gården er blant de eldste i Lommedalen. Navnet By, også skrevet Bye, betyr gården. Kanskje fikk gården navnet den gang By var den eneste gården som fantes i Lommedalen.
I Lommedalen Vels jubileumsskrift fra 1972 står det at gården By opprinnelig kan ha hatt egen kirke, og da By ble delt, fikk den delen som beholdt kirken navnet Kirkeby. Kirken kan ha stått der Solhaug ligger nå, en kirke skulle ligge på en høyde. Det er imidlertid ikke funnet spor etter noen kirke, og den er ikke nevnt i dokumenter.

By hørte til Nesøygodset i 1625. Senere har gården vært en del av Bærums Verk.
By består av en Østre og Vestre del som, sammen med Jordbærhaugen, drives som ett bruk.

I eldre tid besto gjerne gårdene av svært mange små uregelmessige åkerlapper. Man tror at det på By var minst 40 åkerlapper på 1700-tallet.

Martin Bye drev gården fra 1896. Han var en vel ansett gårdbruker og hadde stor interesse for hesteavl. Han startet Bærum og Omegns Hesteavlsforening i 1914 og ble dens første formann.

Før slippene kom i ordentlig i gang under andre verdenskrig (1940–1945), hadde Milorggruppa få våpen, bare noen instruksjonsvåpen som var smuglet over fra Sverige. Disse ble lagret på låven på By der det var aktive motstandsfolk. Med økende antall slipp ble det behov for mer lagringsplass, og våpenlagre ble opprettet.


Plasser under By
Jordbærhaugen
var en husmannsplass under By.
Se egen omtale

Andre plasser som har ligget under By: Se detaljkart og kart med historiske navn, blant annet på plasser under By.

For å se informasjon om hvilke arealer gården i dag eier, gårdsbygninger, gårds- og bruksnummer m.m., kan man klikke på denne lenken: norgeskart.no. Skriv gårdsnavnet i søkefeltet, og klikk på det riktige gårdsnavnet som dukker opp. Velg deretter
"SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Nå blir gårdens areal farget. Klikk også på "VIS MER INFORMASJON". Har man først norgeskartet oppe, kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki


Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Martinsen, Liv. (1983) Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget


Jacobsen, Jacob. (1976). Lommedalen: en bygd i bygda. Kulturutvalget i Bærum

Kirkeby, Kjell. (1972). Lommedalen Vel 1922–1972. Utgitt av styret for Lommedalen Vel

Rik på historie. Utgitt av Bærum kommune

SEFRAK-registeret
 

By
By 2017. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden
By 1954. Driftsbygningen nærmest veien (med låvebro) ble revet før bildet ovenfor ble tatt. Stabburet vi ser til høyre er også revet. Sett fra nordvest. Kilde: Bærum bibliotek