Tilbake til startsiden

Asker og Bærum politidistrikt ble opprettet i 1949, og nedlagt i 2016 da området ble en del av Oslo politidistrikt. Til tross for omorganisering holder politiet fortsatt til i Kjørboveien 33.
(Gårdsnr. 52, Bruksnr. 154)

Politiet tar seg blant annet av kriminalitetsbekjempelse, passutstedelse, våpensøknader, utlendingsforvaltning, gjeldsordningssaker og tvangsforretninger.

Fra gammelt av ble polititjenesten i Asker og Bærum utført av lensmannen og hans betjenter. Lensmennene var underlagt fogden i Ager og Folloug, som igjen var underlagt amtmannen i Akershus. Lensmannsstillingen var et kongelig ombud som gikk på omgang blant de gjeveste bøndene i bygda. Asker og Bærum besto opprinnelig av tre lensmannsdistrikter: Østre Bærum, Vestre Bærum og Asker. Disse ble etter hvert slått sammen slik at man fra 1778 hadde en felles lensmann. Denne ordningen besto helt frem til 1895, da distriktet igjen ble delt.

Ved lov av 1894 ble fogdeembetene nedlagt. I 1898 ble Aker og Follo politimesterembete opprettet. Det omfattet Follo, Aker og Asker og Bærum. Follo ble utskilt som eget politimesterembete i 1902. I 1890 ansatte Bærum kommune én politibetjent i Sandvika, og i 1896 ytterligere én som gjorde tjeneste fra sin bolig på Stabekk, hvor det også var innrettet arrest. Senere ble det opprettet egne politistasjoner: Stabekk (1917−1972), Lysaker (1928−1951) og Høvik (1924−1933). Disse stasjonene var enmannsbetjente, og ekspedisjon av publikum skjedde i betjentens privatleilighet. Tjenestetiden var 24 timer i døgnet.

Ved årsskiftet 1934/1935 flyttet politiet inn i det gamle herredshuset (kommunelokalet) i Sandvika.

Ved utbruddet av andre verdenskrig i Norge i 1940, var Bernhard Askvig politimester i Aker. Aker og Oslo politikammer ble slått sammen av okkupasjonsmyndighetene, først under navnet Oslo og Aker politikammer, senere Oslo politipresidium. Askvig var politimester og senere politipresident.

I 1943 ble Asker politistasjon opprettet.

Under krigen måtte politiet flytte ut av herredshuset. De fikk da lokaler i Budstikkegården, men flyttet tilbake til herredshuset i 1948. Etter frigjøringen forble Asker og Bærum en del av Oslo politikammer.

Blant annet på grunn av den sterke ekspansjonen som var forventet i Asker og Bærum, samt at Aker og Oslo kommuner ble slått sammen, ble det tatt til orde for at Asker og Bærum burde utskilles som et eget politidistrikt. Dette ble en realitet i 1949, og det nye Asker og Bærum politikammer ble opprettet med Eric Muhle, sønn av gammellensmannen Lars Muhle, som første politimester.

Utover på 1960-tallet viste lokalene i det gamle herredshuset seg å være lite hensiktsmessige, og de sanitære forholdene nærmest skandaløse. Politiet var også spredt på flere andre lokaler i Sandvika. Man startet derfor et arbeid for å overbevise de sentrale myndigheter om hvor ille forholdene var. Dette arbeidet ga til slutt resultater, og i 1972 kunne politiet flytte inn i det nye Justisbygget (Tinghuset) i Sandvika.

Politiets virksomhet har siden den gang ekspandert voldsomt, og etaten overtok etter hvert deler av nabobygningen for å dekke det økende behovet for kontorer og ekspedisjonslokaler.

I 2009 flyttet politiet inn i lokaler på Kjørbo, i Kjørboveien 33. Her lå tidligere Hydro Olje & Energi.

Politiet og Fornebu
Fra åpningen av Oslo lufthavn Fornebu i 1939 hadde politiet i Asker og Bærum ansvaret for pass- og fremmedkontrollen.

Med åpningen av ny rullebane og ekspedisjonsbygning i 1964, samt økende tilstrømning av innvandrere og asylsøkere, ble denne oppgaven stadig mer ressurskrevende. Det var derfor med lettelse i politiet man mottok meldingen om nedleggelse av flyplassen.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Jacobsen, Jacob. (1979). Sandvika − i Bærum. Kulturutvalget

Bærum politistasjon

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.

Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by − en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

 

 

 

 

 

 

  

Kommunelokalet i Løkkeåsveien 2 i 1984. Sett fra syd. Her holdt politiet til fra 1935 til 1972. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Huset til Asker og Bærum politidistrikt ved Kjørbo 2019. Sett fra nord.
Foto: Knut Erik Skarning

Asker og Bærum politidistrikt

Politihuset i Justisbygget. Her holdt politiet til fra 1972 til 2009. Sett fra øst.
Kilde: Regjeringen.no