Tilbake til startsiden

Grini gård

 

Grini gård har adresse Griniveien 159. (Gårdnr. 33)

I 1348 ble navnet skrevet Groneni og i 1723 Grinie. Opprinnelig var navnet Granvin, og endelsen "vin" betyr eng/gresslette/beite. Gårder med "vin" i navnet, vingårdene, ble trolig ryddet i eldre jernalder, før år 600 evt. "Vin" har blitt til "i" i Grini.

Ifølge Stedsnavn i Bærum var gården delt i Søndre og Nordre Grini i 1348. Gården lå rundt år 1400 under Laurentiuskirken og ble krongods som følge av reformasjonen på 1500-tallet. Rundt 1660 ble gården lagt under Bogstadgodset.

Våningshuset er fra 1658 og ble påbygget i 1882. Et stort toetasjes stabbur på Grini tjente rundt 1800 som kornmagasin for Bogstad. Et annet toetasjes stabbur med pyramidetak er antakelig fra omkring 1700. Dette har blant annet blitt benyttet som arrest. Begge stabburene sto på gården i 2019. Se kartet og bilder ovenfor.

Tårnlaet var en utlåve (låve som lå et stykke fra gårdstunet og hvor man samlet høy) med tårn, sto nord for gården og var et landemerke i området. Dette blåste ned i 1932. Tårnet, som er fra omkring 1700, ble sannsynligvis brukt som lysthus og utkikkstårn. Onde tunger sa at bonden satt i tårnet for å passe på at folkene på gården arbeid. Da det var fest, og folk danset på tunet, fortelles det at spillemannen satt oppe i tårnet. På takstolene på låven hadde mange kjente personer, blant andre Ludvig Holberg, skrevet navnet sitt.
En haug med kampesteiner ligger igjen etter denne låven. Se kartet og bildet ovenfor.

Omkring 1800 var forretningsmannen Nils Lasson bruker på Grini. Han var fullmektig på Bogstad gård og sterkt kulturinteressert, særlig i teater. Han og hans kone spilte amatørteater.

I 1826 ble Grini gård matrikulert (registrert) med 370 dekar (mål) innmark, 4 hester, 12 storfe og 10 sauer, samt mølle og sag, kalkbrudd og kalkovn.

Ved delingen av Bogstadgodset i 1853/1854 solgte baron Harald Wedel Jarlsberg Grini gård med det meste av jordveien og plassen Bratli, til Ole Ellefsen. Hans etterkommere har siden sittet som eiere av Grini gård. Ole Ellefsen var bygdas første bondeordfører (18741881) og hadde mange andre verv i kommunen. Wedel Jarlsberg beholdt Grinis tidligere arealer langs Lysakerelven med plassene Labben, Nordre Saga og Søndre Saga, i tillegg til Grini teglverk, sagbruk, mølle og kalkovn.

Ole Ellefsen var ordfører i Bærum 1873−1881. Han var bygdas første bondeordfører og hadde mange verv i kommunen. Blant annet var han herredskasserer i flere år. Flere av hans etterkommere har vært sentrale personer i kommunen. En av dem forærte området Grinilunden til kirketomt og gårdens stabbursklokke til Grinilunden kapell, innviet 1959. Kapellet ble senere vigslet til kirke, Grinilunden kirke, som senere fikk navnet Eiksmarka kirke.

Grini gård ble, ved jordbrukstellingen i 1939, oppført med 397 dekar (mål) dyrket jord, 11 dekar skog og 10 dekar "annet", 95 frukttrær, 4 hester og 50 storfe, samt en mengde gårdsredskaper.

I 1988 brant driftsbygningen/uthusbygningen ned, og redskaper og kjøretøyer gikk tapt. Verdier for nær 20 millioner kroner ble tatt av flammene. Ny bygning ble reist, og her holder (2019) blant annet Grini Golfklubb til. Det viste seg at brannen var påsatt av en mann som hadde startet mer enn 60 branner på Østlandet over en treårsperiode. Blant disse var også brannen i Apotekergården på Lysaker tre måneder etter brannen på Grini.

Jordveien syd for Griniveien og Røabanen, senere Østeråsbanen, er etter 1945 utparsellert til boliger. Områdene langs Lysakerelven er regulert til friområde, og jordene nord for Griniveien til golfbane.

Mange prominente personer har bodd/besøkt Grini gård. Maleren Fritz Thaulow bodde på gården i tidsrommet 1886-1888. Både Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen har vært gjester på Grini.


Plasser under Grini

Nordre Saga
Se egen omtale

Søndre Saga
Se egen omtale

Labben
Se egen omtale

Bratli
Se egen omtale


Grini hjemmebakeri
Grini Hjemmebakeri holder til i driftsbygningen på Grini gård. Kate Günther Ellefsen som driver bakeriet, er etterkommer av Ole Ellefsen som overtok Grini gård i 1853.
Bakeriet har egen hjemmeside.


Man kan lese mer om Grin i boken Grini gjennom generasjoner (2018).
Forfattere: Tor Christian Bakken, Andreas Gjølme og Trygve Christensen


For å se informasjon om hvilke arealer gården i dag eier, gårdsbygninger, gårds- og bruksnummer m.m., kan man klikke på denne lenken: norgeskart.no. Skriv gårdsnavnet i søkefeltet, og klikk på det riktige gårdsnavnet som dukker opp. Velg deretter
"SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Nå blir gårdens areal farget. Klikk også på "VIS MER INFORMASJON". Har man først norgeskartet oppe, kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum

Se også Utvikling av eierforhold for gårdene i Bærum


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

Espeland, Gard. (2002). Neste stopp Eiksmarka. Eiksmarka vel 19502000. Vellet

Grini hjemmebakeri

Kulturminnesøk

SEFRAK-registeret

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Vårt Bærum (2020). Dinamo Forlag

Eiksmarka vel

Myhre, Jan Eivind (1982). Asker og Bærums historie. Bærum 1840–1980. Universitetsforlaget

Våningshuset 1960. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek
Slik så stabburet ut i 1960. Kilde: Bærum bibliotek
Grini gård sett fra syd 2017. Se kartet nedenfor. Kilde: Google.map
Kart over området vi ser på det øverste bildet. Kilde: Bærumskart
Drengestue fra midt på 1800-tallet
Våningshus fra 1658
Stabbur fra omkring år 1700
Smie fra siste del av 1800-tallet
Kornlager og stabbur fra 1803
Våningshus fra1947
Potetkjeller og vognskjul
fra siste del av 1800-tallet
Her sto Tårnlaet. (Se teksten nedenfor).
En haug med kampesteiner ligger igjen etter denne låven.
Tårnlahaugen.
Kalkovn sto her
Tårnlaveien
Peder Ankers
ridevei
(Klikk på denne lenken)
Grini gård 2019. Sett fra syd. Vi ser driftsbygningen til venstre og våningshuset til høyre.
Foto: Knut Erik Skarning
Potetkjeller 2019. Sett fra syd. Se kart ovenfor. Foto: Knut Erik Skarning
Kornlager og stabbur 2019. Sett fra syd. Se kart ovenfor. Foto: Knut Erik Skarning
Smia 2019. Sett fra syd. Se kart ovenfor. Foto: Knut Erik Skarning
Nord for gården ligger en stor steinhaug som skal være rester etter tårnlåven (tårnlaet) som sto her. Her har det også vært en kalkovn. Veien til høyre kalles Tårnlaveien. Se kartet ovenfor. Sett fra syd. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Peder Ankers ridevei gikk over jordet fra Fossumveien til Grini gård. Den ble pløyd ned en gang på 1970-tallet, men er fortsatt synlig inne på Grini gård. Se kartet ovenfor.
Sett fra nord. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Stabburet fra 1700-tallet. Se kartet ovenfor. Dette ble blant annet benyttet som arrest. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Våningshuset på Grini gård 2019. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Driftsbygning. Hjemmebakeri
Grini Golfklubb

 

 

 

 

 

 

Tårnllaet (tårnlåven), trolig omkring 1920. Kilde: Nasjonalbiblioteket