Tilbake til startsiden

Bærums Verks Mølle, rørgate og Møllaplassen

Se også detaljkart

Bærums Verks Mølle
Bærums Verks Mølle lå ved Møllafossen ved Mølladammen. Den lå på vestsiden av Lomma, nedenfor utløpet til Burudvannsbekken. Man kan fortsatt se rester etter grunnmuren. Mølla er bygget på gården Eines grunn. Eine var eid av Bærums Verk.

Mølla er avmerket på kart fra 1825 og må altså være eldre enn dette, kanskje fra 1820.

Før Bærums Verk bygget mølle, lå det en eldre kvern, Einekvenna, på området. Den var
fra 1600-tallet.

Mølla ble drevet med vannkraft og ble brukt når det var stor vannføring.

Bærums Verk malte korn her, men gårdene og plassene omkring fikk også male på mølla.

Møllaveien gikk fra Værtshuset opp til Møllaplassen (se nedenfor). Senere (1873−1875) ble denne veien erstattet av Lommedalsveien.

Driften ved mølla ble innstilt i 1917, og møllehuset ble revet omkring 1930.


Mer om møller
En mølle bestod av to steiner, der understeinen lå stille og oversteinen ble dreid rundt. Korn ble fylt på i midten, og melet ble samlet opp rundt ytterkanten. Det var ofte spor i steinene slik at melet ble ledet utover mot kantene (se bilde nr.4 ovenfra). Steinene måtte være harde slik at det ikke løsnet steinpartikler som kom med i melet.


Rørgate
Omkring 1936 ble det lagt vannrør av tre, en rørgate, fra Mølladammen ned til Verket der det var kraftstasjon. Men rørene tørket ut når det var lite vann og ble etter hvert fjernet. Man kan fortsatt se betongfundamentet der rørene startet.
Barna på Verket moret seg med å krabbe gjennom hele vannrøret.


Møllaplassen
Adressen er idag Lommedalsveien 222, 224 og 226. (Gårdsnr. 95, Bruksnr. 490)
Møllaplassen ble bygget omkring 1840 og står fortsatt. Se nederste bilde. Den var bolig for møllemesteren og hans familie, og for arbeiderne ved mølla.
Det lå hus her fra 1700-tallet der det kan ha bodd møllere allerede før mølla til Bærums Verk ble bygget. Alle hus som står på plassen idag har blitt totalrenovert.

Carl Otto Løvenskiold solgte Møllaplassen i 1995.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie s. 54 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek


Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredraget "På kryss og tvers i Lommedalen". Holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter 2008

Lokalhistorieprosjekt ved Mølladammen skole 2013

Opplevelser langs Lomma. Folder laget av Bærum Elveforum og Bærum kommune 2017 Hovedforfatter: Odd Tore Saugerud

 

 

 

Møllaplassen på vestsiden av Lommedalsveien 2017. Øverst til høyre ligger Drengestua, bygget i 1930. Den hadde fire hybler for arbeidere. Videre ser vi fjøs og låve fra 1850. Det gule huset ble flyttet hit i 1997 fra Vikseter på Ringerike. Møllestuen helt til venstre er fra 1840 og hadde tre arbeiderleiligheter. Foto: Knut Erik Skarning

Mølladammen sett fra nord, fra broen som går fra Lommedalsveien over mot kirken. Mølla lå til høyre nedenfor demningen vi ser. Bildet er tatt i 2008. Kilde: Bærum bibliotek
Rest etter grunnmur som sto der rørgaten ned til Verket startet, sett fra Lommedalsveien. Nedenfor ser vi den samme grunnmuren sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
På dette bildet ser vi Rørgaten fra Mølladammen til kraftstasjon ved Bærums Verk. Bildet er tatt i 1954. Værtshuset ligger nede til høyre. Kilde: Bærum bibliotek
Dette var bærebukker i betong som sto under rørgata.
Det finnes minst 53 slike. Foto: Knut Erik Skarning
Grunnmur etter møllehuset 2017. Foto: Knut Erik Skarning
En av Møllesteinene fra mølla står nå ved hovedinngangen til Mølladammen skole. Foto: Knut Erik Skarning 2017
En annen av møllesteinene har blitt bord i skolegården. Foto: Knut Erik Skarning
I trappeoppgagen på Mølladammen skole henger denne tegningen fra 1872 av møllebygningen. Nederst ser vi to ringer som trolig er hjul som drives rundt av vannet og som overfører kraft til møllesteinene. Det fremgår ikke hvordan kraften overføres og hvor møllesteinene ligger.