Tilbake til startsiden

Kolsås verneområde.

Kolsås er en skogkledd ås med en karakteristisk profil. Sett fra øst og vest danner åsen to topper, Nordre Kolsås, 379 meter over havet, og Søndre Kolsås, ofte bare kalt Kolsåstoppen,
342 meter over havet. Begge har bratte skrenter mot syd.

Inne i fjellet lå inntil 1994 hovedkvarteret for NATOs nordkommando.

Verneområdet består av ett landskapsvernområde, Kolsås – Dælivann landskapsvernområde. Innenfor dette finner vi fire naturreservater. Områdene er beskrevet nedenfor.

Fredningen skjedde i 1978.

Kolsås – Dælivann landskapsvernområde
Kolsås – Dælivann landskapsvernområde utgjør i alt 5297 dekar (mål) og omfatter det meste av området mellom Gamle Ringeriksvei i nord (bortsett fra Kolsås skisenter) og bebyggelsen på Kolsås og Gjettum i syd og øst, inkludert områdene rundt Dælivann. Se kartet ovenfor.

Geologien er internasjonalt kjent på grunn av lagrekken av sedimentære bergarter med lavabergarter over disse. Se egen omtale av geologien.

Vegetasjonen er svært rik og variert med blant annet edelløvskog. Hele 98 sjeldne plantearter er registrert innenfor området. Blåveis og barlind er fredet i hele området.

Det er også et rikt fugleliv. Av alle arter som hekker i Bærum, finnes 80 % her.

Området har også stor kulturhistorisk betydning.

Kolsåstoppen naturreservat
Kolsåstoppen naturreservat utgjør i alt 137 dekar og ligger rundt Nordre Kolsås. Det er barskogen og edelløvskogen her som gjør området verneverdig.

Dette er et særegent, lite berørt barskogområde med et glissent tresjikt dominert av furu.

Et mindre myrområde med næringsfattig myr inngår også i reservatet. Området er et attraktivt turmål.

Dalbo naturreservat
Dalbo naturreservat er et lite naturreservat med areal 14 dekar, like sør for Dalbo.  Her er det en edelløvskog av typen snelle – askeskog. Av trær er det ask som dominerer. Ellers er det store bestander av skavgras og skogstarr. Bestandene er blant de største i landet, og området er antagelig unikt i Nord Europa. Dette er et meget sjeldent skogsamfunn som forekommer ved kilder med kalkrikt sigevann i nedbørrike områder.

Skotta naturreservat
Skotta naturreservat er et lite naturreservat med areal på 17 dekar, ved Søndre Skotta, nordøst for Dælivannet. Området har en velutviklet edelløvskog av typen alm – lindeskog. Av trær er det mye lønn, samt litt ask og alm.

Rideveier og skrotfyllinger utgjør en belastning for området, likeledes vekst av barskog, særlig gran.

Kolsåsstupene naturreservat
Kolsåsstupene naturreservat er på i alt 700 dekar og omfatter det meste av de bratte stupene rundt Søndre Kolsås og nordover omtrent til Knabberud. Verneverdien er særlig knyttet til geologien, de varmekjære og næringskrevende plantene på hyller i stupene, lite påvirket skog ved toppen av Kolsås og den store variasjonen vi her har innenfor et lite område.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

Kolsås verneområde (landskapsvernområde). Kilde: Lokalhistoriewiki

Kolsås verneområde