Tilbake til startsiden

Kolsås er en skogkledd ås med en karakteristisk profil. Sett fra øst og vest danner åsen to topper, Nordre Kolsås (Varden), 379 meter over havet, og Søndre Kolsås, ofte kalt bare Kolsåstoppen, 342 meter over havet. Begge har bratte skrenter mot syd. Vest for Søndre Kolsås ligger Lille Kolsås, 291 meter over havet. Kløverkollen rett øst for Lille Kolsås.

Navnet Kolsås kan bety åsen som lå ved gården Kolsberg. Kolsås kan også bety en ås med koller.

I 1929 var det planer om å bygge en restaurant på Søndre Kolsåstopp, men planene ble aldri gjennomført. En kafé med navnet Kringsjå lå riktignok like under toppen i årene før og etter andre verdenskrig (19401945). Her kunne klatrere og besøkende få servering. Restene etter grunnmuren kan sees i dag.

Tidligere gikk Kolsåstoppen under navnet Fattigmanns-Geilo, fordi de som ikke hadde råd til å dra til fjells kunne ha fine dager her.

Inne i fjellet lå inntil 1994 hovedkvarteret for NATOs nordkommando.

Klatresport
Kolsås har stått sentralt i norsk klatresport, særlig sørveggen på Søndre Kolsås. Klatresporten startet her på begynnelsen av 1900-tallet. De første klatrerne tok seg opp Sydstupet i 1904. Blant pionerne på Kolsås var kjente klatrere som Alf B. Bryn, Henning Tønsberg d. e., Ferdinand Schjelderup, Kristian Tandberg og Eilert Sundt. Dette var klatrere som senere utførte en rekke bestigninger av norske fjelltopper.

Fra midten av 1930-talet begynte en ny og revolusjonerende epoke i klatringen på Kolsås. Det var filosofen Arne Næss som her ble den store banebryteren. Under studieopphold i Mellom-Europa hadde han satt seg grundig inn i bolteklatringen. Den hadde utviklet klatreteknikken i Alpene til nye høyder. Med sine bolter og karabiner gikk han en rekke nye ruter på Kolsås, ruter som ingen hadde drømt om kunne klatres. Med bolteklatringen fulgte også en sterk utvikling av friklatringen. Friklatring er klatring uten bruk av tekniske hjelpemidler.

Klatrefeltene omfatter ca. 220 ruter.

Filosofen og klatreren Peter Wessel Zapffe kalte Kolsås for "Bærums Akropolis".

Siden 1945 har klatrere hatt KIF-hytta som samlingsplass. I 1967 ble Kolsås Klatreklubb stiftet.
I den anledning ble et av rommene i KIF-hytta dedikert klatreklubben.

Bygdeborger
Fire bygdeborger er registrert på Kolsås: Bygdeborgen Tjuvenborgen, Bygdeborgen på Gråmagan, Vestre bygdeborg og Bygdeborgen på Lille Kolsås.

Geologi
Profilen til Kolsås er karakteristisk for Oslofeltets lavaåser. (Oslofeltet er et innsunket landområde fra Langesund til Brumunddal. Her var det stor vulkansk aktivitet.) Lavastrømmene, som størknet til hardt berg (gråsvart basalt og rombeporfyr), la seg over eldre lag av løsere berg (leirskifer og kalkstein) og beskyttet disse mot erosjon. Stupene vi ser i dag består av de harde bergartene. De ble dannet i forbindelse med at de underliggende løsere bergartene noen steder kunne forvitre.
Under siste istid kom isen fra nord og var med å forme Kolsås.

Det går en egen geologisti fra gamle Gjettum stasjon til søndre Kolsås. På veien oppover passerer man kambrosilurisk leirskifer og kalkstein, rødbrun sandstein fra den yngste silurtiden og overgang til devontiden (omkring 400 millioner år siden), dernest rød leirskifer fra
Permtiden (250 millioner år siden), og ovenfor denne igjen ligger konglomerat. Over dette ligger lavabergartene fra permtiden (250300 millioner år siden), først gråsvart basalt og øverst den karakteristiske rombeporfyren. Se bildene ovenfor.

Lavaen kom blant annet fra Ullernvulkanen i permtiden (250300 millioner år siden).

Vardebrenning
Det er to perioder man mener det har vært vardebygging og vardetjeneste i Norge: Fra Håkon den godes tid (918–960 evt.) til begynnelsen av 1300-tallet og fra Christian IV’s tid (1577–1648) til 1814. Ved tusenårsskiftet, år 2000, var det igjen vardebrenning på Nordre Kolsås. Et stort antall mennesker var samlet til ”jubileumsvardebrenning” her på det vestligste og høyeste punktet. 

Det er laget en video om Kolsås.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

Store norske leksikon

Kolsås Dælivannområdet

Flaten i Bærum. Flaten Vel. (1953)

Ovenfor: Vi ser Lille Kolsås til venstre, og Søndre Kolsåstopp til høyre. På høyre side av Lille Kolsås ligger Kløverkollen. Sett fra syd. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning.
Til venstre: Klatreveggen 1970.
Kilde: Oslobilder
Nedenfor: Utsikt fra Søndre Kolsåstopp
.
Foto: Knut Erik Skarning.

Kolsås. Klatresport, bygdeborger, geologi og vardebrenning

Profil av Kolsås. Kilde: Kolsås Dælivannområdet
Bygdeborgen på Gråmagan er en av bygdeborgene ved Kolsås. Kilde: Kulturminnesøk
Rombeporfyr
Nordre Kolsåstopp. Utsikt mot sydøst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Geologi
Nedenfor ser vi Søndre Kolsåstopp fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Her er det påskrifter som viser de ulike bergartene vi finner.
Bergartene er omtalt på en profiltegning og på bildene nedenfor.

Basalt
Konglomerat
Rød sandstein
Leirskifer og kalkstein
Rød leirskifer
Rombeporfyr. Dette er størknet lava med lysegrå rombeformede (båtformede) krystaller. "Båtene" størknet før den mørke massen de lå i. "Båtenes" retning viser hvilken vei lavaen beveget seg. Bergarten ble dannet for omkring 250 millioner år siden. Rombeporfyr finnes bare i Oslofeltet, i Sverige, i Øst-Afrika, i Russland og i Antarktis. Dette, og alle bildene nedenfor, er tatt av Knut Erik Skarning i 2010.
Basalt. Denne bergarten er dannet av lava som rant utover og som størknet før rombeporfyren.
Konglomerat. Dette er grus i elver som er kittet sammen og blitt til stein.
Rød leirskifer. Dette er leire som har ligget på sjøbunnen og som senere er omdannet til stein. Her finnes fossiler.
Til høyre ser vi rød sandstein, Ringerikssandstein, som er dannet ved at sand er omdannet til stein.

Til venstre ser vi leirskifer ved gamle Hauger stasjon. Skiferen ble dannet for omkring 400 millioner år siden. Mønsteret vi ser på steinen er bølgeslagsmerker. De ble først dannet av bølger på en strand og senere dekket med leire.
Det ble dannet mange lag av leirskifer oppå hverandre.
Senere er bergartene foldet, derfor ligger ikke lagene på bildet horisontalt. Det samme gjelder lagene av sandstein som ble dannet over leirskiferen.
Nordre Kolsåstopp 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart