Tilbake til startsiden

Berger skole hadde adresse Leirdueveien 74. (Gårdsnr. 93, Bruksnr. 810)

Skolen lå der Rykkinn skole senere ble etablert. Berger skole sto klar til bruk skoleåret 1974/1975, og første rektor var Grethe Stowner Krosby.

Skolen har sitt navn fra Berger.

Skolen ble opprinnelig bygget som en barneskole for 12 klasser.

Skolen ble bygget etter det som den gangen var moderne prinsipper med en åpen løsning som vil si at det ikke fantes egne, lukkete klasserom. I stedet var det store åpne landskap, med pultseksjoner, amfiseksjoner og flere mindre arbeidsområder. Det ble lagt vekt på moderne undervisningsmetoder, blant annet bruk av fjernsyn og video som var i sin spede barndom på midten av 1970-tallet. Skolebibliotekene, der utstyret var integrert, ble kalt mediatek. Berger skole hadde fra starten den mest kompromissløse åpne løsningen i landet. Dette førte til stor interesse, og norske og utenlandske delegasjoner med skolefolk valfartet til Berger de første årene. Det viste seg imidlertid at støy- og konsentrasjonsproblemene i åpent landskap var undervurdert. Allerede i perioden 1975–1976 ble det derfor bygget en rekke avlukker som ble kalt bokser, og som minnet om tradisjonelle klasserom.

I perioden 1979–1980 ble Berger skole kraftig utvidet med et nytt ungdomsskolebygg, en stor svømmehall og et fritidshjem som ble tatt i bruk av Skolefritidsordningen (SFO). Fra skoleåret 1983/1984 ble ungdomsskoletrinnene 7. til 9. klasse innført på Berger.

Berger skole ble tidlig et viktig senter for nærmiljøet. Her ble det tilbudt mange
etterskoletid-aktiviteter; det ble arrangert høsttakkefester, og det var debatter i gymsalen.
Skolen var også kjent for stabilitet. Lærerne som begynte her, ble værende lenge.

I 2006 gikk Berger skole sammen med naboskolen Gommerud skole og dannet Rykkinn skole. På Rykkinn skole dekket Avdeling Berger 1.–5. trinn, mens avdeling Gommerud
dekket 6. – 10. trinn. De to avdelingene lå på hver sin side av Rykkinhallen. Sammenslåingen ga en rasjonaliseringsgevinst.

Rykkinn skole avdeling Gommerud ble i 2018 slått sammen med Belset skole til Eineåsen skole, avdeling Belset.

Eineåsen skole er Bærums yngste ungdomsskole. Den består av avdelingene Belset i Belsetveien 26 og Gommerud i Stian Kristensens vei 114. Skolen hadde 373 elever i skoleåret 2019/2020. Disse kom fra barneskolene Gullhaug, Bryn og Rykkinn.
Ferdigstillelse av ny skole i Stian Kristensens vei 114 er planlagt til skolestart 2023. Begge avdelingene som er omtalt ovenfor, skal samles i den nye skolen.

Teatergruppa RykkinnRevy (RYKTE)
Teatergruppa RykkinnRevy, som ble startet i 1999, hadde sin første forestilling, Rykkelikokos, på Berger skole. Nå kaller gruppa seg RYKTE og spiller helaftens teaterstykker på Lille scene i Sandvika. De har oppført stykker med lokalt preg, blant annet stykket Makedonien. Der foregikk hele handlingen på bussholdeplassen Makedonien som er oppkalt etter plassen Makedonien.


Litt skolehistorie for Vestre Bærum
I 1741 ble det tilsatt en omløpslærer som drev omgangsskole i Vestre Bærum. Han reiste rundt på gårdene og underviste barna i syv- til tiårsalderen tre måneder i året.

I skolereglementet anno 1803 sto det: "Læreren maa gjøre sig det til en ufravigelig Regel: aldri at lade Børnene lese eller udenatlaere nogen Ting, med mindre den vorder saa nøiagtig forklaret at de grant forstaa den." Slik ble ikke undervisningen alltid gjennomført.

Tidlig på 1800-tallet var omgangsskolen i Bærum blitt inndelt i fire distrikter. Berger tilhørte
1. rode sammen med Vøyen, Økern, Brekke, Tandberg. Østre Frogner og Vestre Frogner. Skoledistriktene ble i 1837 endret, og Berger kom nå sammen med gårdene Løken, Vesle Løken, Bryn, Belset, Gommerud og Økern. I 1866 sto en skole, Økri skole, innvielsesklar for dette skoledistriktet. Til skolen soknet det da 85 barn.

"Fastskoleloven" av 1860 revolusjonerte skolen og barnas skoledag. Nå ble faste skoler den regulære ordningen. Men det kommunale engasjementet i skolebyggingen var lavt frem til rundt år 1900. Da Skui skole ble bygget i 1901, ble det bestemt at barna på Berger og Rykkinn skulle høre til Skui skolekrets. Dette var en svært stor krets i utstrekning. Her gikk barn fra Vøyen og barn fra Sollihøgda.

Først med byggingen av Bryn skole, innviet i august 1958, ble det slutt på å reise til Skui skole.
I 1972 ble Gommerud skole tatt i bruk, og så, i 1974, kom Berger skole.


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 71


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

rykkinnskole.no

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Hope, Svein Ola. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel

RYKTE teater

 

 

  

Berger skole 1980. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Berger skole. Kilde: Lokalhistoriewiki

Berger skole

Berger skole lå der Rykkinn skole senere ble etablert. Sett fra syd. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning