Adressen er Skuiløkka 13, 15, 17 og 19. (Gårdsnr. 66, Bruksnr. 10)

I årbøkene til Skui Vel (2022 og 2013) står følgende (noe redigert):
Gamle planer fra eldre tider om et grendehus for folket på Skui, ble hentet frem igjen på
1970-tallet, etter at forsamlingslokalet på Berghoff ikke lenger var egnet til formålet. Skui Vel tok initiativet, og med hjelp fra en lokal arkitekt ble det i 1977 sendt inn et planforslag til Bærum kommune. Etter hvert ble det også etablert en lokal aksjonskomité som jobbet lenge for å skape en opinion for prosjektet hos politikere og administrasjon i kommunen. Forslaget ble positivt mottatt og endte til slutt med et positivt vedtak i kommunestyret. Nøkkelen til dette var blant annet at en helse- og velferds sentral for eldre (senere betegnet seniorsenter) ble inkorporert i planen. Et svømmebasseng var også et ønske, men ble ikke med videre.

På tomta sto det fra før et gammelt og forfallent våningshus og et uthus som begge hørte til Nordre Skui. Huset var planlagt revet, og tomta var velegnet med sin sentrale beliggenhet i det gamle Skuiområdet. Nærheten til offentlige kommunikasjoner, idrettsanlegg og friluftsområder var også viktige kriterier for tomtevalget.

Det endelige resultat ble et bygg i to etasjer med mange funksjoner. Grendehuset ble innviet i 1984 med en byggekostnad på ca. 12 millioner kroner og et totalt bruttoareal på ca. 1800 kvadratmeter. I tillegg ble det kjøpt inn inventar for ca. 1.8 millioner kroner. En lokal innsamling ble også igangsatt, og her ble det solgt aksjer for ca. 70.000 kroner. Dette ble benyttet til innkjøp av kunst og et flott flygel.

Siden starten har en god del skjedd. Huset har holdt seg godt i alle disse årene, men noe vedlikehold har selvsagt vært nødvendig. Huset fungerer etter en flerbruksmodell, men eies og driftes av Bærum kommune. Seniorsentret, som hadde flere kommunalt ansatte, ble gjort om til brukerdrift i 2004. Løsningen er meget upopulær og har medført en stor protestaksjon. Her må det tilføyes at brukerne på Skui seniorsenter har gjort en stor innsats for at brukerdrift skal bli vellykket.

Grendehuslokalene benyttes av flere brukere, og inntekter av utleie betales til kommunen. Grendehusdelen leies i hovedsak ut til private brukere, men Bærum kommune har også benyttet lokalene til diverse kursvirksomhet. Brukere av huset er, eller har vært, blant annet seniorsentret (med tilknyttet frisør, fotpleie, arbeidsrom og snekkerverksted), Skui Brass, Skui Vel, Bærum Vest Rotary Klubb (Carterdato 27.09.1987), Bærum Gammeldans,  Skuidansen, legekontor med to leger, fritidshjem for Skui skole og ungdomsklubb. IL Jutul har fått disponere lokaler i Grendehuset. Videre er Grendehuset populært å leie til private tilstelninger som bryllup, konfirmasjon og andre arrangementer.


Kilder:

Skui Vel Årbok 2013

Skui Vel Årbok 2022

Budstikka 18. august 2004

 

Skui Idrettspark med Grendehuset. Sett fra vest. Kilde: jutultreffen.net

Skui Grendehus og seniorsenteret

Tilbake til startsiden
Skui Grendehus 2020. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning