Tilbake til startsiden


Adressen er Niskinnveien 45 og 47. (Gårdsnr. 69, Bruksnr. 34)

Plassen er nevnt i 1766 blant de 13 husmannsplasser som hørte til Bjørum. Den er registrert i matrikkelen over husmenn i 1771. Conrad ClausenBærums Verk kjøpte Bjørum og Skogen i 1778. Senere fortsatte Skogen å ligge under Bærums Verk, mens mange plasser i Holmevannsalmenningen ble overtatt av bøndene.

I 1865 hadde de på Skogen 1 hest, 4 kyr og 6 sauer. De sådde 1/2 tønne bygg, 1 tønne havre,
og de satte 5 tønner poteter.

Bruket ble solgt til Sollihøgda skogforvaltning (et firma registrert på Toresplassen) som var eid av skipsreder Thomas Fearnley.
Husene på Skogen ble restaurert. Ny uthusbygning ble oppført. Gården ble forpaktet.

Toresplassen, med Skogen, var senere eid av Astrupfamilien.
Axel Horn kjøpte Skogen omkring 1990. Ketil Gjørstad forpakter nå (2020) gården.

Skogen hadde i 2020 et areal på 150 dekar (mål), og de drev med storfe, høns og bier.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Axel Horn (eier av Skogen 2020)

 

 

 

  

Skogen 1965. Til venstre ser vi våningshuset fra 1800-tallet. Dette er senere erstattet av et nytt hus. Det lille bolighuset midt i bildet er fra tidlig på 1800-tallet. Låvebygningen er fra 1939. Det er bygget et nytt bolighus til høyre i bildet. Sett fra sydvest.
Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Skogen 2020. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning

Skogen