Tilbake til startsiden

Kalvøya naturreservat ble opprettet i 1988. Dette er et geologisk naturreservat. Det omfatter 16 dekar (mål) på et område som i hovedsak består av blottet fjell i strandsonen nord på Kalvøya. Formålet med fredningen er å verne en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets fossilførende bergarter. Lokaliteten består de fleste stedene av kalkstein og skifer i veksling. Innenfor lokaliteten finnes kalksandstein avsatt i en kanal. Avsetningene er meget karakteristiske for den yngste delen av ordoviciumtiden for omkring 450 millioner år siden. Lokaliteten har stor forskningsverdi, og er mye brukt i undervisningssammenheng.

Mer om Oslofeltet
Oslofeltet er den geologiske betegnelsen på et område som strekker seg fra Langesund i sør til Mjøstraktene i nord. Feltet er resultat av en langstrakt innsynkning av jordskorpen som ble dekket av hav og langsomt fylt med sedimenter gjennom de geologiske periodene kambrium, ordovicium og silur (sammen kalt kambrosilur). I denne perioden var det et meget rikt dyreliv i havet, og rester av planter og dyr ble bevart som fossiler.

Kambrosilurområdene i Oslofeltet er verdensberømte og har stor vitenskapelig betydning. Forskere fra hele verden har forsket intensivt på Oslofeltet i over 100 år.


Kilde:

Naturbase Faktaark

 

 

 

 

 

 

  

Kalvøya naturreservat. Kilde: Naturbase Faktaark

Kalvøya naturreservat