Tilbake til startsiden

Åsterud

Navnet Åsterud (Aasterud) kan komme fra kvinnenavnet Aaste eller Aasta, eller fra mannsnavnet Åsti. Åsterud ble bosatt i middelalderen, antagelig en gang i perioden 1050−1350, på et område som hørte til Haslum eller Nes. Gården lå vest for Øverlandselven, på begge sider av Åsterudveien og vestover mot Dælivannet.

Som flere andre små gårder ble Åsterud ikke selvstendig gård igjen etter svartedauden (1350), men kom under Østre Haslum. Utover på 1700-tallet brukte Haslum plassen Åsterud til havnehage og senere til engeland, som betyr at det ble hentet høy fra engene der.
I manntallet i 1771 ble det ikke registrert noen husmenn i manntallet, men i 1801 nevnes Alv Østensen som husmann på plassen.

I 1835 hadde husmannsplassen 1 ku og 2 sauer. De sådde 1/8 tønne bygg, 6/8 tønne havre, og de satte 1 tønne poteter.
I1865 var det 6 sauer på plassen, og de satte 1/2 tønne poteter.

Plassen ble trolig tidlig fraflyttet.

Like før andre verdenskrig (1940−1945) drev handelsgartner Marius Beining minkfarm på området. På grunn av fluer og stank ble det store protester. Det endte med rettsak i 1945, og farmen måtte nedlegges.
Marius Beining begynte i stedet å dyrke orkideer på Søndre Økern (77/13).

Nordøst for tuftene etter plassen Åsterud og syd for Godthaab påviste E. Skjeldsvik delvis overgrodde steinlegginger i 1964, noe som kan tyde på tidlig dyrking. På åsryggen nord for Åsterud mot Øverland er det påvist groper i skogbunnen, som kan tyde på at det har ligget små tjæremiler her.

Nord på Åsterudområdet plantet Peter Øverland edelgran på et 5 dekar (mål) stort område. I dag har vi veinavnet Edelgranveien.

Se også Kart med historiske navn


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Winge, Harald og Winge, Kristin Røgeberg (1974). Haslum gjennom 60 år. Utgitt av Haslum Vel

Mathisen, Bjørn Magne. (2021). Historien om Ekeberg, Løkeberg og Haslum − og litt om Avløs og Nes. Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658


 

 

Se også detaljkart