Tilbake til startsiden

Tjernsrudtjernet

 

 

Se også detaljkart

Tjernsrudtjernet er et tjern sørvest for Jarmyra. Tjernet hadde tilløp fra Vollsbekken som kom fra Øvre Voll og Jarmyra. Tjernet renner ut i Tjernsrudbekken som går til Stabekkstua ved Gamle Ringeriksvei. Derfra heter bekken Skallumbekken som renner ut ved Holtet i Holtekilen. Bekkene er ikke åpne.

Tjernet var atskillig større omkring 1920. Her var det både brygge og badeplass for flere av eiendommene som da hadde tinglyst fiskerett og båtrett. Vinterstid var tjernet en viktig isleverandør til husholdningene og det var skøyteis for barna. Senere har tjernet grodd delvis igjen.

Tjernet er en frodig liten kalkrik innsjø hvor vannplanter, siv, sjøfugl og fisk (karuss) trives godt. Rundt tjernet er det sumpskog.

I en rapport fra Miljødirektoratet står følgende (noe redigert):
"Området er gitt høy verdivurdering (A) på grunn av sjeldne og særpregete biosamfunn, særlig knyttet til kantvegetasjon og kalksump, med forekomst av en rekke rødlistearter og regionalt sjeldne arter. Det er uvanlig å finne så intakte biomangfoldsmessige ”hot spots” midt i tettbygd strøk. Forekomsten av kjempestarr ved Tjernsrudtjernet er en av tre gjenværende i Oslo og Akershus (det er 6−7 gjenværende forekomster i Norge), og er Norges største. Verdien av selve innsjøen (som tidligere trolig var en kransalgesjø) er forringet på grunn av kraftig eutrofiering (gjengroing) og betydelig utarming av biosamfunn. Lokaliteten har et stort potensial med hensyn på rødlistede invertebrater (virvelløse dyr)."

Tjernsrudtjernet var ett av tre tjern som ble brukt under innspillingen av filmen "De dødes tjern" i 1958. Denne norske filmen fra 1958 bygger på Bernhard Borges (André Bjerkes) roman fra 1942. Henny Moan spilte en av hovedrollene.
Et av de andre tjernene som ble benyttet i filmen var Steinstjernet. Dessuten ble Skomakertjern, ett av de tre vannene i Tryvann i Nordmarka, benyttet.

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

 

 

 

 

 

 

Tjernsrudtjernet år 2000. Kilde: Bærum bibliotek

 

 

 

Tjernsrudtjernet med plassen Tjernsrud. Bildet er tatt på 1920-tallet.
Kilde: Lokalhistoriewiki