Tilbake til startsiden

Jarmyra

 

Se også detaljkart

Jarmyra er i dag (2022) et tjern, et skogsområde, en gresslette og en idrettsplass. Her var det tidligere en sump som var ganske utilgjengelig. I nordenden rant Vollsbekken inn i myra (ved fotgjengerovergangen over Bærumsveien) og over myra til Tjernsrudtjernet. Tjernet renner ut i Tjernsrudbekken som går til Stabekkstua ved Gamle Ringeriksvei. Derfra heter bekken Skallumbekken som renner ut ved Holtet i Holtekilen.

Ved den nordøstre enden av myra lå, i en periode før og etter andre verdenskrig (1940−1945), et gartneri. Det het Myra Gartneri og ble drevet av Hans Kjølstad. Han bygget huset på Hasselbråtan.

Bærum kommune drenerte området på 1960-tallet og anla gangveier og treningsfelt. Jarmyra har siden den tid vært et populært rekreasjonsområde. I dag er deler av området regulert til idrett, en del som naturvernområde og resten som friområde. Noe er også blitt parkeringsplass
for Jar stasjon.

Gressletta på Jarmyra ble første gang tatt i bruk som fotballbane tidlig på 1960-tallet. Klubbhus for Øvrevoll Ballklubb kom i 1968. Grusbanen ved Jar stasjon ble tatt i bruk i 2005. I 2008 ble også kunstgressbanen tatt i bruk.
Flere ganger er det lagt frem planer om utbygging på Jarmyra, blant annet til skoleformål, men alle er blitt avvist.

Jarmyra har en rikholdig flora med flere verneverdige planter. Områder ved Tjernsrudtjernet og Jar stasjon er vernet. Jarmyras Venner er en forening som ble etablert i 1996 med sikte på å bevare Jar stasjon og Tjernsrudtjernet som natur- og friluftsareal.

 
Kilder:

Engebretsen, Geir (Red). 1999. Boken om Jar. Jar vel

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Budstikka 7. desember 2009

 

 

 

 

Jarmyra 2016. Vi ser Jarmyra kunstgressbane øverst til høyre. Jarmyra ligger mellom Bærumsveien og Kolsåsbanen (diagonalt i bildet). Nederst til venstre ser vi Tjernsrudtjernet. Kilde: kart.1881
Jarmyra 1937. Vi ser Hasselbråtan til høyre. Sett fra syd. Kilde: digitaltmuseum
Jarmyra 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning