Tilbake til startsiden

Torvøya og Bjerkholmen naturreservat

 

Naturreservatet ble opprettet 2008, og omfatter Torvøya og Bjerkholmen vest for Fornebulandet, samt de mindre holmene Alven og Selskær. Naturreservatet dekker et totalareal på
ca. 266 dekar (mål), hvorav ca. 53 dekar er landareal.

Formålet med fredningen er å bevare to tilnærmet urørte representative kambrosilurøyer med bergarter fra den geologiske perioden kambrosilur (for omtrent 500 millioner år siden) og de mellomliggende sjøområdene. Man vil også bevare øyenes plantesamfunn som er egenartete og artsrike med flere rødlistearter. På Torvøya er det registrert 208 karplanter. Hensikten er også å bevare det store mangfoldet av fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Området har trolig også høy verdi som levested for insekter.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

Torvøya og Bjerkholmen naturreservat 2018. Kilde: Kulturminnesøk