Tilbake til startsiden


Adressen er Ringeriksveien 242. (Gårdsnr. 66, Bruksnr. 44)

Skolen er en barneskole (1.7. trinn) med 337 elever i skoleåret 20222023.

Skui skole åpnet 1. august 1901. Den første skolebygningen var en toetasjes teglsteinsbygning.
Arkitekt var Olaf Boye. Skolen ble bygget på en tomt som var utskilt fra Søndre Skui.

Skui skole erstattet Økri skole og Bjørum skole som var blitt for små. De gamle skolene ble senere brukt som lærerboliger.
Elever fra Wøyen guttehjem utgjorde før andre verdenskrig (19401945) omtrent halvparten av elevmassen. De var lett gjenkjennelige fordi alle var snauklipte og hadde blå cordfløyelsbukser.

Det var store utvidelser av skolen i 1934, 1965 og 1969. I 2005 ble alt unntatt den gamle hovedbygningen revet, og det kom nye bygninger.

Skolen har alltid vært sterkt knyttet til lokalbefolkningen, blant annet har den et nært samarbeid med Idrettslaget Jutul.

11. april 1940, ved starten av andre verdenskrig, ble skolen beskutt av tyskerne som rykket frem mot Ringerike. Se egen omtale

Skui folkebad
Fra høsten 1919 hadde skolen eget bad. Den første tiden ble barna badet annenhver uke. Badet var også et åpent folkebad, en dag i uken for menn og en dag i uken for kvinner.
Badet var ikke i bruk under andre verdenskrig (19401945), og en omfattende restaurering og oppussing ble gjennomført i 1949.

Skui og Emma Hjorth Skolekorps
korpsets hjemmeside står følgende:
Initiativet til korpset ved Skui skole ble tatt av Johan Holmen, Emil Hansen, Carl Lindell, Anton Strand og overlærer Nils Seim ved skolen i 1916.  Korpset ble stiftet i februar 1917. 
40 gutter stilte til prøvespilling og 13 ble tatt ut. Senere kom to trommeslagere til.  Den første dirigenten var lærer N. L. Wold. Navnet på korpset var Skui Guttekorps.

Guttene i det opprinnelige guttekorpset ble eldre, og korpset skiftet navn til Skui Ungdomskorps i januar 1925.  Den 24. november 1931 ble det stiftet et nytt Skui Guttekorps, med 17 gutter og Martin Ståvi som dirigent. På begynnelsen av 1950-tallet skiftet det nye guttekorpset navn til
Skui Juniorkorps. I denne tiden kom det også jenter med i korpset.
Det opprinnelige guttekorpset endret navn til Skui Amatørkorps. Senere skiftet de navn til Skui brassband.

Fra 1950-tallet og fram til 1967 ble juniorkorpset drevet av Skui Amatørkorps.  Fra høsten 1967 overtok Skui skoles foreldrelag driften, og eget korpsstyre ble etablert.

Da Skui Guttekorps startet i 1917 var det et brassband. Det betyr at korpset bestod av kun messingblåsere i tillegg til slagverk. I en kortere periode på 1970-tallet har både klarinetter og saksofoner vært innom korpsets besetning. Senere har korpset funnet tilbake til røttene og er igjen et brassband.

Fra midten av 1990-tallet har korpset deltatt i Akerhusmesterskapet flere ganger og 3 ganger i NM. Akershusmesterskapet har i den senere tid blitt en årlig begivenhet for korpset. I 1999 vant Skui Juniorkorps Akershusmesterskapet og tok 3. plass i NM (3. divisjon). I 2010 vant korpset divisjon Skolekorps Brass i Akershusmesterskapet og 1. ærespris.
Til 80 års-jubileet i 1997 ble det dannet et foreldrekorps, Skui Brass Resirkulerte. I 2007 feiret Skui Juniorkorps 90 års-jubileum med stor konsert i Sandvika Teater og med jubileumsfest på Skui grendehus.

For å tydeligere markere tilhørigheten til både Skui skole og Emma Hjorth skole, endret korpset navn fra Skui Juniorkorps til Skui og Emma Hjorth skolekorps i 2013.

Korpset hadde i 2022 om lag 40 musikanter fordelt på hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps.


Litt mer skolehistorie for Vestre Bærum
I 1741 ble det tilsatt en omløpslærer som drev omgangsskole i Vestre Bærum. Han reiste tre måneder i året rundt på gårdene og underviste barn i 7 til 10-årsalderen.

I skolereglementet anno 1803 sto det: "Læreren maa gjøre sig det til en ufravigelig Regel: aldri at lade Børnene lese eller udenatlaere nogen Ting, medmindre den vorder saa nøiagtig forklaret at de grant forstaa den". Slik ble ikke undervisningen alltid gjennomført.

Tidlig på 1800-tallet var omgangsskolen i Bærum blitt inndelt i fire distrikt. Berger tilhørte 1. rode sammen med Vøyen, Økern, Brekke, Tannberg. Østre Frogner og Vestre Frogner. Skoledistriktene ble i 1837 endret og Berger kom nå sammen med gårdene Løken, Vesle Løken, Bryn, Belset, Gommerud og Økern. I 1866 sto Økern (Økri) skole) innvielsesklar for dette skoledistriktet. Til skolen soknet det 85 barn (i Liv Frøysaa Moes artikkel Bærum kommune − Månedens kulturminne står det at det var 98 elever i 1866).

"Fastskoleloven" av 1860 revolusjonerte skolen og barnas skoledag, nå ble faste skoler den regulære ordningen. Men det kommunale engasjementet i skolebyggingen var lavt fram til rundt år 1900. Da Skui skole ble bygget i 1901, ble det bestemt at barna på Berger og Rykkinn skulle høre til Skui skolekrets. Dette ble en svært stor krets i utstrekning, her gikk barn fra Vøyen og barn fra Sollihøgda.

Først med byggingen av Bryn skole, innviet i august 1958, ble det slutt på å reise til Skui.
I 1972 ble Gommerud skole tatt i bruk, og så, i 1974, kom Berger Skole.

Se boken Skui skole gjennom 100 år


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 71.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

sehs.no

Wikipedia

Skui skole

Venås, Jakob
. (1951). Skui skole 1901 - 1951. Skolen

Tangen, Ragnhild. Helse i hvert bad. Årbok for Asker og Bærum historielag 2022. Skrift nr. 62

Skui skole 1960. Baksiden av bygningen på bildet ovenfor. Kilde: Bærum bibliotek
Skui skole 2020, etter siste store ombygging/nybygging i 2005. Sett fra nord.
Foto: Knut Erik Skarning

Skui skole, Skui folkebad og Skui og Emma Hjorth Skolekorps

Skui skole 1910. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Skui skole 1907. Vi ser baksiden av skolen. Sett fra nordvest. Kilde: Bærum bibliotek
Ovenfor: 17. mai toget med skolekorps går ut fra
Skui skole 1930.

Kilde: Bærum bibliotek


Til høyre: Skolens fane fra 1934. Kilde: Harald Kolstads bildesamling
Skui skole 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Skui skole 2020. Den gamle skolebygningen. Den "gjemmer seg" bak den nye.
Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Her er jentene som hadde skolekjøkkenundervisning på Skui skole omkring 1931 under frøken Vienæss sin ledelse. Frøken Vienæss (18971984) vokste opp på Borkenholm ved Vøyenenga, og flyttet senere til Tanum. Stillingen som skolekjøkkenlærerinne var slik at hun også hadde stilling på Lommedalen, Evje og Tanum skoler. Sykkel var fremkomstmiddelet. Hun var kjent for å være streng. men rettferdig.
Kilde:
Vestmark-kalenderen 2008. Laget av Harald Kolstad