Tilbake til startsiden

Jar skole, Jar Skoles Musikkorps og Jar Skoles Strykeorkester

 

Se også detaljkart

Adressen er Storengveien 2 og 4. (Gårdsnr. 38, Bruksnr. 52)

Som følge av alle de nye villatomtene som ble utparsellert på 1920-tallet, og den store befolkningsveksten som fulgte, ble det lagt planer for bygging av en egen skole på Jar. Arkitekt Ivar Næss tegnet den nye skolen som ble bygget, og som ble tatt i bruk høsten 1926, selv om mye arbeid gjensto. Ivar Næss har også tegnet Statens lærerinneskole i husstell, Ungdomshusetpå Stabekk, Lagåsen ved Lysaker, Løkke i Sandvika, Stabekk videregående skole, Oslo Vestbanestasjon og Frogner kirke.

Skolens ledelse var tidlig opptatt av foreldrekontakt, og foreldremøter ble arrangert allerede fra 1933. Temaet på første møte var "Trekk av barnas sjeleliv". Visstnok var det noen av foreldrene som undret seg over at deres barn hadde sjel.

På skolens hjemmeside sto det i 2018:
"Jar skole ble tatt i bruk høsten 1926. Den besto da bare av én bygning på 3 etasjer med 8 klasserom, skolekjøkken, håndarbeidsrom og rom for skomakersløyd, samt sløydsal i kjelleren.

I 1965 fikk skolen gymnastikksal, og deretter en ny fløy med kontorer for skolens administrasjon og helsepersonale, samt nytt lærerrom og diverse spesialrom. Stort bibliotek med lesestue ble innredet i 3. etasje og, som den første barneskolen i Bærum, fikk Jar egen skolebibliotekar.

I 1990 ble heldagsskolen satt i gang for 1.−3. klasse, og den fikk tilhold i fritidshjemmet. I 1992 begynte 6-åringene på skole i Bærum. For Jar skole medførte det to ekstra klasser, som vi ikke hadde plass til. Det ble avgitt plass til de to klassene fra bibliotek og tekstilforming. Omsider kunne vi ut på nyåret 1994 ta i bruk nye lokaler til 6-åringene.

I 1994 ble det fremlagt en skoleplan som blant annet konkluderte med at i vår del av Østre Bærum ville det på slutten av 1990-tallet bli behov for plass til tre klasserekker, dvs. 21 klasser. I 1996 vedtok kommunestyret at man skulle bygge ut Grav og Jar skoler.

Høsten 1999 fremsto Jar skole ferdig rehabilitert og påbygget. Den opprinnelige bygningen fra 1926 er bevart og gir et staselig inntrykk i fronten av nyere bygninger."

Elevtallet har hatt en økning fra 180 elever fordelt på 7 trinn i 1926 til 5542 elever i skoleåret 2022/2023.

Den gamle middelalderveien fra Oslo til Ringerike gikk gjennom området der skolen ligger i dag. Se egen omtale.

Litt skolehistorie
I 1741 fikk Østre og Vestre Bærum organisert omgangsskole, som innebar at det reiste lærere rundt på gårdene og underviste elevene. Den daglige undervisningen var åtte timer om sommeren og seks timer om vinteren. Det var ingen klassedeling, og barna fikk undervisning i lesing, religion og litt regning. Undervisningen i stuer og kjøkkener ble ikke alltid så effektiv, og en statistikk fra 1924 viste at av 170 elever hadde 40 lært å skrive og bare 4 kunne regne ordentlig.

I 1804 ble det opprettet fast skole på Fossum. Fossum var et senter i Bærum på grunn av jernverket som lå her. Her gikk også barn fra Jar. Skolen på Fossum var nedlagt fra 1814 til 1837. I denne perioden var det omgangsskole.
Barna fra Jar skulket ofte skolen, og foreldrene måtte en gang betale 32 shilling for 16 dager barna hadde vært fraværende. Foreldrene tok ofte ut barna fra skolen når de trengtes til arbeid hjemme på plassene.

I en periode var det skole vekselvis på Jar og Hosle.

I 1866 kom den første skolebygningen på Lysaker skole. Der var det ett klasserom som skulle dekke skolebehovet på Jar og en stor del av områdene i Østre Bærum. I 1892 kom den første murbygningen på Lysaker skole, og skoleforholdene ble noe bedre.

Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie s. 71


Quisling på Jar skole under andre verdenskrig

Elever fra Stabekk kommunale høiere almenskole ble i en periode under andre verdenskrig (1940−1945) undervist på Jar skole. Lærerne fulgte med elevene til Jar. I mai 1942 kom lærerne fra Stabekk med krav om at deres kolleger som var blitt arrestert tidligere dette året, måtte løslates. Dessuten erklærte de overfor elevene sine at de ikke støttet Norges Lærersamband som de mente ville ensrette elevene. Dette ble tatt ille opp av skolemyndighetene. Resultatet ble at ministerpresident Vidkun Quisling møtte personlig på Jar skole og holdt en tordentale om manglende lojalitet hos lærerne fra Stabekk. Lærerne ble så forhørt enkeltvis, og til slutt ble alle, bortsett fra to, sendt til Bredtvet fengsel i Oslo der de satt i 6 måneder. Rektor Hertzberg fikk beskjed om at han var permittert for resten av sin funksjonstid.

Under krigen var elever fra Lysaker skole også en periode på Jar skole siden deres skole var okkupert av tyskerne.

Etter frigjøringen 8. mai 1945 hadde hjemmestyrkene (Milorg) samlingssted på Jar skole.
Se bilder.


Jar Skoles Musikkorps

Jar Guttemusikkorps ble startet høsten 1931, bare fem år etter skolen ble tatt i bruk. Da hadde man skaffet 1500 kroner gjennom ulike innsamlingsaksjoner og basarer. Tjue gutter fra
4. og 5. klasse ble med fra starten, og Gunnar Kjeldaas var korpsets første dirigent. Allerede i 1932 spilte korpset på 17. mai. To marsjer sto på repertoaret: "Guttene kommer" og
"Kessedorfer mars". Båtlue og blått halstørkle var innkjøpt til alle. Hvit skjorte og mørke bukser kom fra barnas egne garderober. Uniformutgiftene var dermed minimale. Ordentlige uniformer fikk korpset først i 1952.

Korpset starte tidlig med turer. Den første gikk med Bergensfjord til Kristiansand i 1934. Senere ble det flere turer, også mange til utlandet.

Under andre verdenskrig (1940−1945) var det vanskelige kår for korpsene, og fra 1943 ble all korpsvirksomhet nedlagt. Heldigvis ble instrumentene tatt vare på i private hjem.

Etter krigen var det vanskelig å komme i gang igjen med guttekorpset. Det var krefter som arbeidet for at instrumentene skulle overføres til et ungdomskorps. I 1947 ble det imidlertid etablert et nytt styre som sørget for å gjenreise korpset, og det ble skaffet ny dirigent. Barn og voksne skaffet inntekter gjennom papirinnsamlinger.

Først i 1956 fikk jentene være med. De ble da tatt opp som aspiranter, og i 1959 ble navnet på korpset endret til Jar Skoles Musikkorps. I 1963 ble Vivi Cronholm korpsets første kvinnelige dirigent. Nå var også treblåsere kommet med i korpset.

Foreldrelaget, den tidligere Mødreforeningen, Jar husmorlag og Venneforeningen har sørget for bærekraftig økonomi og annen støtte. Papirinnsamlinger, kakelotterier, basarer og julemesser har gjort det mulig å kjøpe uniformer og betale instruktører, instrumenter og turer.


Jar Skoles Strykeorkester
Jentene var ikke med i skolekorpset fra starten av. Inntil de fikk være med her, kom imidlertid et annet musikktilbud bare for jenter. Jar Skoles Pikeorkester ble startet 28. februar 1949. Jar Vel, Malurtåsen Vel, Jar Husmorlag og Bærum kommune ga økonomisk støtte.

Lærer på Jar skole, Gunnar Kjeldaas, som også hadde vært sentral i arbeidet med guttemusikken, ble orkesterets første dirigent. 17. mai 1949 hadde orkesteret sin første opptreden på skolen. Det fortelles at denne første opptreden, etter bare et par måneders øvelse, var til størst glede for musikantenes nærmeste pårørende.

I starten var orkesteret ikke et rent strykeorkester. I tillegg til fioliner og celloer hadde det fløyter, klarinetter og klaver. Fra slutten av 1950-tallet ble orkesteret et rent strykeorkester.
I en lang periode sørget filharmonikeren Ernst Brun Johansen for å utvikle orkesteret. Senere ledet musikkpedagog Torunn Hægstad orkesteret.

I 1985 startet man med Tyriheim-seminarene, hvor orkesteret reiser til Tyriheimen ved Sundvollen for å finpusse sesongens repertoar. Dette viste seg å bli en lang og fin tradisjon for orkesteret.

Under Torunn Hæstads ledelse har orkesterets rekrutteringsområde blitt betydelig utvidet.
I og med nedleggelsen av orkestrene på Eiksmarka, Lysaker og Grav skoler, er disse skolene sammen med Snarøya skole blitt en del av orkesterets rekrutterngsområde.

I 1949 hadde orkesteret 13 medlemmer. I 1998 var det 50 medlemmer fra Jarområdet og andre deler av Bærum. I 2022 hadde orkesteret også medlemmer fra Ullern, Lilleaker og Røa.

Orkesteret har fremført krevende verker som Haydn-symfonier og flere Vivaldi-konserter samt filmmusikk.

Jar Skoles Strykeorkester besto i 2022 av hovedorkester og juniororkester.

 
Kilder:

Engebretsen, Geir (Red). 1999. Boken om Jar. Jar vel

Jar skole 1926−1976. Jar skole (1976)

Jar Skoles Musikkorps

Jar Skoles Strykeorkester

Jar skole

Tangen, Ragnhild. (2019). Jar skole − kulturskole forut for sin tid. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 59

 

 

 

 

Jar skole på frigjøringsdagen 8. mai 1945. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Den eldste bygningen på Jar skole 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Motstandsgruppen Milorg har oppstilling på Jar skole 1945. Kilde: Bærum bibliotek
Jar skole 1930. Sett fra sydvest. Vi ser vaktmesterboligen til venstre. Den var våningshus på husmannsplassen Plassen. Kilde: Bærum bibliotek
Quslings førergarde trener på vaktskifte foran inngangen på Jar skole 1942, antagelig i forbindelse med at Quisling holdt tale til lærerne under deres aksjoner.
Kilde: Bærum bibliotek
Jar skole 2016. Sett fra syd. Den eldste bygningen ser vi øverst. Kilde: kart.1881.no
Hjemmestyrkene demonstrerer fangebehandling på Jar skole i maidagene i 1945.
Kilde: Bærum bibliotek
Jar skoles guttemusikkorps kort tid etter det var etablert i 1931. Den første uniformen var båtlue, hvit skjorte, mørke bukser og skjerf/halstørkle. Båtluen var det eneste som var levert fra fabrikk, resten besto av klær fra den enkeltes garderobe.
Kilde: Bærum bibliotek
Jar skoles musikkorps 1976. Jentene var kommet med i 1956.
Kilde: Bærum bibliotek