Tilbake til startsiden

Statens spesiallærerskole
Statens spesiallærerskole ble opprettet 1961. Skolen hadde tilhold flere steder i Oslo før den i 1971 flyttet inn i nyoppført bygning i Granåsen 4 på Hosle, samlokalisert med Statens lærerskole i handels- og kontorfag (se nedenfor).
På Hosle var det lagt til rette for både undervisning, utviklingsarbeid og formidling, blant annet ved en observasjonsavdeling og en avdeling med utstyr for videoproduksjon.

Skolen endret navn til Statens spesiallærerhøgskole og innførte hovedfagsstudium (3. avdeling) i spesialpedagogikk i 1976. Forskeropplæring og høgskolestipendiater ble innført fra 1981. Samme år opprettet skolen en filial i Sandane i Sogn og Fjordane. Hovedfag ble justert til 3. og 4. avdeling i 1985, og i 1986 fikk skolen rett til å tildele doktorgrad.

Skolen ble i 1990 knyttet til Universitetet i Oslo. Den ble i 1993-1994 flyttet til det nye Helga Engs Hus på Blindern. Fra 1996 inngikk høgskolen i det nye Utdanningsvitenskapelige fakultet med betegnelsen Institutt for spesialpedagogikk (ISP).

Spesialpedagogikk
Spesialpedagogikk (ofte forkortet spesped) er et fagområde som har fokus på mennesker som faller utenfor de normale rammene til pedagogikken. Det er ofte et fokus på vansker av ulike slag, og innenfor spesialpedagogikken kan en blant annet rette fokus mot barn og voksne med lese- og skrivevansker, eksempelvis dysleksi, dyskalkuli, andre matematikkvansker, språk- og talevansker, syns- og hørselsvansker, samt ulike sosiale og emosjonelle vansker. Spesialpedagogikken retter seg også mot mennesker med ulike typer fysiske og psykiske funksjonshemminger.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Universitetet i Oslo

Wikipedia


Statens lærerskole i handels- og kontorfag
Statens lærerskole i handels- og kontorfag (SLHK) ble opprettet i 1967. Skolen befant seg flere steder i Oslo før den i 1971 ble lokalisert til Granåsen 4 på Hosle, sammen med Statens spesiallærerskole (se ovenfor).

Skolen hadde fra starten en toårig utdanning, senere ble den treårig. Hovedfagsutdanning fikk den fra 1978.

Skolen flyttet til Hønefoss i 1985 og ble en del av Høgskolen i Buskerud (HiBu) i 1994. Den tilbyr studier på bachelor- og masternivå blant annet i markedsføring, bedriftsøkonomi, personalledelse og kompetanseutvikling og IKT.

Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 


 

Vi ser bygningen der skolene lå. Sett fra syd. Kilde: kart.1881.no
Statens spesiallærerskole og Statens lærerskole i handels- og kontorfag
Statens spesiallærerskole lå i denne bygningen
Kiwi Hosle
Granåsen