Tilbake til startsiden

Det kommunale søppeldeponiet Øverland-I lå på jordet på østsiden av Øverlandselven, rett nord for Gamle Ringeriksvel. Det var i bruk fra 1960 til 1963. Det ble senere dårlig tildekket, og søppel har kommet frem i dagen. Det dukket blant annet opp malingsspann da jorda ble pløyd.

Øverland-II lå på jordet på vestsiden av Øverlandselven, rett sør for Gamle Ringeriksvel, og var i bruk mellom 1963 og 1967.

Septik-, industri- og husholdningsavfall ble levert til deponiene.

Det har blitt gjort undersøkelser av grunnen der deponiene lå, og det er blant annet funnet flere giftige metaller, benzen, xylen og fenol. På Bærumskart ble områdene i 2019 beskrevet slik: "Uakseptabel forurensning. Behov for tiltak".

Det er utgitt en rapport fra undersøkelser som ble gjort ved Øverland-II i forbindelse med planlegging av boligutbygging i området.

I 2020 satte kommunen i gang arbeid med å legge nytt dekke oppå de gamle fyllingene. 1700 lastebillass med jord og leire ble dumpet på jordene. Dette skal hindre regnvann i å renne ned gjennom søppeldeponiene og ta med seg forurensning ut i Øverlandselven. To pumpestasjoner ble også rehabilitert. Dermed kan man fange opp sigevann fra deponiene, og hindre utslipp til Øverlandselven. Dette sigevannet kan sendes gjennom det kommunale avløpsnettet til Veas (Vestfjorden Avløpsselskap i Askers) for rensing.


Kilder:

Opplevelser langs Øverlandselva

Finansavisen

Overordnet tiltaksplan, Øverland

Bærumskart

Budstikka 20. januar 2021

Budstikka 27.oktober 2020

Søppeldeponiene Øverland-I og Øverland-II
Øverland-II
Øverland-II
Søppeldeponiene Øverland-I og Øverland-II. Kilde: Bærumskart