Tilbake til startsiden

Øverland arboret

 

Øverland arboret er en forstbotanisk hage på Nedre Øverland. Arboretet ble etablert i 1957 av Norges skogeierforbund i samarbeid med Det Kongelige Selskap for Norges Vel som i 1943 hadde fått Øverland gård i testamentarisk gave. Arboretet ble til å begynne med administrert av Det norske skogforsøksvesen, fra 1974 av Norsk institutt for skogforskning (NISK) som i 2006 gikk inn i Norsk institutt for skog og landskap.

Formålet var å drive forskning på norske og utenlandske treslag. Arboretet er avgrenset av Gamle Ringeriksvei i sørøst og sørvest, av Steinsskogen gravlund i vest og av Murenveien i øst. En natursti går gjennom arboretet.

På slutten av 1950-tallet og begynnelsen av 1960-tallet var det mye rydding og planting i arboretet. Deretter var det liten aktivitet en del år før aktiviteten tok seg opp igjen fra 1975 med restaurering og utvidelser.

Planer fra 1984 om omdisponering av området ble ikke realisert, og arboretet fikk fra 1990-tallet fornyet interesse. Man ønsker å bevare arboretet av hensyn til allmennheten og på grunn av nytten for fagfolk.
Da Øverland Vestre (Nedre, Søndre) ble solgt til Reidar Braaten i 2022, var en del av betingelsene for salget at arboretet skulle settes i stand.

Arboretet har vært brukt av Steinerskolen, naturbrukslinja ved Stabekk videregående skole og andre skoler og barnehager i nærheten.

Øverlandsdammen som er tilknyttet arboretet, og som lå rett ved Murenveien, ble vernet som amfibielokalitet. I dammen ble det ved kartlegging i 1992 påvist en amfibieart som heter liten salamander. Ved reguleringen av området i 2005 ble det vedtatt at dammen skulle vedlikeholdes. Dammen var i 2023 gjengrodd.

Peder Øien var i flere år podemester i arboretet, og kjente stedet godt. Poding innebærer å få en liten kvist fra én art til å vokse på en gren, stammen eller røttene til en annen art. Blant annet er mange frukttrær podet på stammer/røtter til hardføre arter.

Det finnes (2023) over 100 utenlandske treslag og 27 viltvoksende norske trær og busker. Treslagene er plassert i grupper etter hvor de kommer fra.

Peder Øien noterte i 1992 følgende ville arter i arboretet:

Gran (Picea abies)

Furu (Pinus sylvestris)

Einer (Juniperus Communis)

Osp (Populus tremula)

Selje (Salix caprea)

Hengebjørk (Betula Pendula)

Gråor (Alnus incana)

Hassel (Corylus avellana)

Sommereik (Ouercus robur)

Alm (Ulmus glabra)

Berberis (Berberis vulgaris)

Hegg (Prunus padus)

Søtkirsebær (Prunus avium)

Svergmispel (Cotoneaster integerrimus)

Hagtorn (Crataegus monogyna)

Villapal (Malus sylvestris)

Rogn (Sorbus acuparia)

Sølvasal (Sorbus rupicola)

Steinnype (Rosa canina)

Lønn (Acer platanoides)

Geitved (Rhamnus catharticus)

Trollhegg (Frangula alnus)

Lind (Tilia cordata)

Tysbast (Daphne mezereum)

Ask (Fraxinus excelsior)

Leddved (Lonicera xylosteum)

Rødhyll (Sambucus racemosa)

Det finnes nå flere arter, blant annet fjellbjørk som er avbildet ovenfor.


Det er laget en natursti, Øverland Miljøsti, som startet i Arboretet og fortsetter mot Bekkestua, Her er det 12 poster med QR-koder.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Budstikka 2. november 2022

Informasjonsplakater på stedet 

I arboretet finner man en rekke trær med tilhørende informasjonsplakater. Her er et eksempel. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Inngangen til Øverland arboret ligger ved innkjøringen til Øverland.
Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Over: Rett ved inngangen til arboretet ligger en nesten gjengrodd dam. Her har det vært observert småsalamander som er en rødlistet art.
Foto: Knut Erik Skarning

Til høyre: Småsalamander.
Kilde: Store norske leksikon