Tilbake til startsiden

Hamang klekkeri ligger i Maarveien, ca. 200 meter nord for Hamang.

Stamfisk fanges lengre nede i Sandvikselven. Der strykes den, og eggene (rognen) legges til kunstig klekking i klekkeriet.

Klekkeriet er i drift fra 24. september til omkring 10. juni.

På nettstedet til Vestre Bærum sportsfiskere står (2019) følgende (noe redigert):

"I klekkeriet på Hamang har det siden 1857 vært klekket ut laks og senere også sjøørret, men selve ideen om kunstig utklekking av ferskvannsfisk ble klekket ut et helt annet sted. Her kan du lese litt om hvordan det gikk til.

I 1855 ble det fra sentralt hold, det vil si fra "Departementet for det Indre", satt i gang tiltak for å bøte på en markant nedgang i laksebestanden i elvene. Det ble opprettet klekkerier ved mange av de lakseførende elvene. Nærmere 200 klekkerier ble satt i gang, hvorav tre lå til Sandvikselven. Juristen Magnus Gabriel Hetting ledet prosjektet med husmann Jacob Sandungen fra Eiker som assistent. I 1855 ble Hetting landets første fiskeriinspektør for ferskvannsfiske.

Jacob Sandungen hadde skadet seg på tømmerhogst. I rekreasjonstiden pønsket han ut en metode for kunstig utklekking av ferskvannsfisk, og han lykkes med denne metoden.
Dansken Kolding hadde noen år tidligere skrevet brev til norske myndigheter om "den kunstige fiskeforøkelse", og mulighetene som lå i det.
I 1857 sto klekkeriet på Hamang klart. Det har vært i bruk siden, og er dermed Norges eldste klekkeri i drift. Tre generasjoner "Sykkelsmed Olsen" har vært klekkeribestyrere, først Albert, deretter Magnus og til slutt Sverre.

Asker og Follo laksestyre drev klekkeriet frem til 1992, da overtok Bærum kommune driften.  

Sverre Olsen mottok i 1997 Kongens fortjenestemedalje i gull for sitt arbeid ved klekkeriet.

Fra 1949 samarbeidet vår fremste lakseforsker, professor Leiv Rosseland, tett med Olsenkara i mange år.

Tidligere var det mest laks som ble klekket ut. Nå er halvparten laks og halvparten sjøørret, til sammen omtrent 400 000 yngel.

Sandvikselvens størrelse tilsier at den passer best til sjøørret. Sjøørret holder seg stort sett innenfor Drøbak, mens laksen vandrer til de store, farlige hav.

I de senere år har stangfiske etter sjøørret tatt seg markert opp i Oslofjorden. Slik kan vi hele året nyte godt av fisken som er blitt klekket på Hamang og vokst opp i Sandvikselven med tilhørende vassdrag.

I dag blir yngelen satt ut i Lomma fra Vøyendammen til Myrsetra, i Isielven langs Kjaglidalen, fra Bjørumsagdammen til Kneikafossen og noe i Rustanbekken. Oppvekstsvilkårene på disse elvestrekningene er ekstremt gunstige.

Det settes også ut 12 000 sjøørret i Øverlandselven. Stamfisken blir oftest fanget i laksetrappen ved Franzefossdammen.

Til å begynne med ble yngelen kjørt ut med hest og vogn lånt på Vøyen, etter hvert med Magnus Olsens knallert og nå selvsagt med bil. Vestre Bærum Sportsfiskere har siden 1936 vært involvert i dette arbeidet."Kilder:

Teinesteder 2022 (om Hamang Klekkeri)

Bærum kommune: Oppdag Sandvika

 

 

 

 

  

Hamang klekkeri 1980. Sett fra vest. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Hamang klekkeri 2020.
Sett fra vest.
Foto: Knut Erik Skarning

Hamang klekkeri

Oppe i bakken øst for klekkeriet ligger et vannreservoar som hører til klekkeriet.
Se detaljkart. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning