Tilbake til startsiden

Triungsvann

 

Triungsvann ligger på grensen mellom Oslo og Bærum. Vannet ligger 350 meter over havet. Ny betongdemning ble oppført på 1950-tallet for å bedre vannforsyningen til Østernvann som var drikkevannskilde for Østre Bærum. Vi ser rester av en eldre steindemning like nedenfor den nye demningen. Demningene ligger i østenden av vannet.

Navnet tilsier at det har vært tre vann, eller myrputter, før oppdemningen. Endelsen -ungen (og -angen) har med vann å gjøre, og begge gjenfinnes i mange navn på vann i Nordmarka.

Triungsvann ble fredet som våtmarksområde i 1988. I en rapport om området står det: "Inventeringsarealet omfatter et komplekst vann-, sump- og myrsystem på ca. 1,5 X 1 km. Selve vannet er en dystrof sjø, det vil si en sjø med liten vekst av planter og med brun farge av humus. Sjøen er under gjengroing, med store flytematter med myrvegetasjon.

Våtmarksfloraen omfatter 80 arter av karplanter, stort sett arter som er vanlige i Nordmarka. Av interessante funn bør nevnes myrkongle, Calla palustris, og rikmyrartene breimyrull, Eriophorunt latifolium og gulstarr, Carex flava.

Dominerende vegetasjonstyper er fattigmyr, fattig minerogen myr, storstarrsump og nøkkeroseeng. Fattigmyrene og storstarrsumpene, som særlig domineres av flaskestarr, Carex rostrata, er store, velutviklete og uberørte. De representerer typiske utforminger av vegetasjonstyper som er vanlige i regionen. Næringskrevende vegetasjonstyper som rikstarrsump og rikmyr forekommer på små arealer i området."


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag 

Triungsvann 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Demningen ved Triungsvann 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Foran den nyeste demningen ved Triungsvann ligger rester av en eldre demning.
Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Vi kan se restene av den gamle demningen på begge sider av bekken som renner ut av Triungsvann. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning