Tilbake til startsiden

Enli naturreservat ble opprettet i 1982 og har et areal på 137 dekar (mål). Det er vernet som edelløvskogreservat og ligger i sydhellingen av Eineåsen, nord for Enli. I vest og nord grenser området til Isi naturreservat. Reservatet utgjør en bratt li med fjellvegger og ur. Berggrunnen er basalt- og rombeporfyr (lavabergarter).

Formålet med fredningen er å bevare en alm- og lindeskog, med påfallende sterk dominans av lind. Tresjiktet består i hovedsak av lind med noe eik og ask innimellom. Feltsjiktet (plantene under trærne) er svært variert, med mange varmekjære planter.

Det er tydelige spor etter stuving (kutting av topper) av lind, og lokale spor etter vedhogst. Området har et svært gunstig mikroklima, kanskje et av de varmeste i Sydøst-Norge.

De bratteste områdene er lite tilgjengelige.

Foruten store naturverdier, inneholder området også gamle kulturminner som oppmurte hesteveier og gamle gruveganger.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

Hope, Svein Ola. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel

 

 

 

  

Enli naturreservat ligger i en bratt li. Det går en gammel hestevei gjennom reservatet. Denne ble brukt til å frakte malm, trekull, tømmer og ved. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning
Kart over Enli naturreservat. Enli naturreservat er området det står NR på. Området ovenfor er Isi naturreservat. Kilde: Bærumskart

Enli naturreservat

Alm. Kilde: Wikipedia
Lind. Kilde: Wikipedia
I Enli naturreservat er det mye alm- og lindeskog.