Tilbake til startsiden

Trollmyr naturreservat ble vernet i 2002.

Naturbase faktaark står følgende (noe redigert):
Formålet med fredningen er å bevare en velutviklet svartor-gråorsumpskog med artsrik flora og mange næringskrevende og plantegeografisk interessante arter. Naturreservatet ligger i senkningen mellom Ramsåsen og Ringiåsen.

Trollmyr er et lite skyggefullt sumpskogområde i en bred bekkedal med høy grunnvannsstand. Deler av området er oversvømmet i perioder. Bekken heter Skvallerbekken.
Skjøtsel er foreløpig ikke aktuelt.

Det går en skogsvei i vestkanten av reservatet.


Kilde:

Naturbase faktaark

 

 

 

 

 

  

Oversikt over Verneområdene i Skui- Tanumområdet. Kilde: Bærumskart

Trollmyr naturreservat

Trollmyr naturreservat. Kilde: Bærumskart
Trollmyr naturreservat
Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat
Isi naturreservat
Enli naturreservat
Ramsåsen naturreservat
Ringiåsen naturreservat
Trollmyr naturreservat