Tilbake til startsiden

Isi naturreservat ble vernet i 2005.

Miljødirektoratet skriver på sine faktaark:
Formålet med fredningen er å bevare et skogsområde med stor variasjon i naturgrunnlag og vegetasjonstyper, med høy andel rike skogtyper og stort innhold av død ved.

Reservatet ligger nord i Bærum, og omfatter i hovedsak en sydvestvendt kupert åsside med rombeporfyr og basalt i berggrunnen.

Blåbærgranskog og lågurtgranskog er arealmessig vanligst. I sammenheng med lågurtgranskogen finnes små arealer med alm-lindeskog. For øvrig forekommer bærlyngskog og småbregneskog, frodig høgstaudeskog og rike sumpskoger. Kildefremspring og rik bakkekantvegetasjon inngår i bunnen av søkkene. Skogbildet er variert og heterogent, med mange ulike arter av trær.

Området har meget stor økologisk variasjon, mosaikk i vegetasjonssamfunn og forekomster av flere truete vegetasjonstyper. Mange rike vegetasjonstyper er i relativt upåvirket tilstand. Naturreservatet huser også et variert og rikt biologisk mangfold innen flere artsgrupper, og innehar stor tetthet av viktige nøkkelelementer, strukturer og skogtyper for biologisk mangfold. Karplantefloraen er rik og variert. En av de nordligste forekomstene på Østlandet av ramsløk finnes her. Flere rødlistede arter finnes. Området skal utvikle seg naturlig uten skjøtsel.
Det går flere stier inn i området.


Kilde:

Naturbase faktaark

 

 

 

 

 

  

Oversikt over Verneområdene i Skui- Tanumområdet. Kilde: Bærumskart

Isi naturreservat

Isi naturreservat. Kilde: Bærumskart
Isi naturreservat
Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat
Isi naturreservat
Enli naturreservat
Ramsåsen naturreservat
Ringiåsen naturreservat
Trollmyr naturreservat