Tilbake til startsiden

Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat ble opprettet i 2015 ved en sammenslåing av Djupdalen landskapsvernområde og Kjaglidalen naturreservat. Begge disse ble opprinnelig vernet i 2002.

Kjaglidalen ligger i Bærum kommune og fortsetter inn i Djupdalen i Hole kommune.

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som utgjør en spesiell geologisk forkastning med bergarten rombeporfyr (se bildet ovenfor), og som inneholder truet, sjelden og sårbar natur. Forkastning betyr at to bergområder forskyves i forhold til hverandre. Der dette skjer, kan det dannes en dal. Kjaglidalen-Djupdalen er den største og best bevarte forkastningsdalen i Oslofeltet (se nedenfor).

Området har særskilt betydning for biologisk mangfold. Verneområdets lange utstrekning, fra lavereliggende og rike naturtyper (som rik barskog, sumpskog og edelløvskog) til høyereliggende og mer fattige barskogområder, gir området en spesielt stor variasjon.

Området er først og fremst vernet på grunn av geologien. Djupdalen er det eneste området på Krokskogen hvor man kan se en komplett lagserie av lavabergartene. Det var her en først forsto dannelsesrekkefølgen og oppbygningen av lavabergartene som bredte seg ut over Krokskogen i permtiden for ca. 250 millioner år siden. Området egner seg derfor godt til geologisk forskning og undervisning.

Mer om Oslofeltet
Oslofeltet er den geologiske betegnelsen på et område som strekker seg fra Langesund i sør til Mjøstraktene i nord. Feltet er resultat av en langstrakt innsynkning av jordskorpen som ble dekket av hav og langsomt fylt med sedimenter gjennom de geologiske periodene kambrium, ordovicium og silur (sammen kalt kambrosilur). I denne perioden var det et meget rikt dyreliv i havet, og rester av planter og dyr ble bevart som fossiler.

Kambrosilurområdene i Oslofeltet er verdensberømte og har stor vitenskapelig betydning. Forskere fra hele verden har forsket intensivt på Oslofeltet i over 100 år.


Kilder:

naturbase.no

Wikipedia

Store norske leksikon

 

 

 

 

 

  

Oversikt over Verneområdene i Skui- Tanumområdet. Kilde: Bærumskart

Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat

Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat. Kilde: Bærumskart
Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat
Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat
Isi naturreservat
Enli naturreservat
Ramsåsen naturreservat
Ringiåsen naturreservat
Trollmyr naturreservat
I Kjaglidalen finner vi et rikt planteliv.

Ovenfor ser vi et stort område med bregner (strutseving).
Foto: Knut Erik Skarning

Til høyre ser vi gulveis, Bærums kommuneblomst, som det finnes mye av i området.
Foto:
Kjell Hernes
Rombeporfyr. Dette er størknet lava med lysegrå rombeformede (båtformede) krystaller. "Båtene" størknet før den mørke massen de lå i. "Båtenes" retning viser hvilken vei lavaen beveget seg. Bergarten ble dannet for ca. 250 millioner år siden. Rombeporfyr finnes bare i Oslofeltet, i Sverige, i Øst-Afrika, i Russland og i Antarktis. Foto: Knut Erik Skarning