Tilbake til startsiden

Eldste kjente bosetting på Jordbru er Bakke gård. Den er nevnt i Oslobiskop Eystein Aslakssøns håndskrevne "jordebog" fra omkring år 1400. I boka beskrives det geistlige gods i Oslo bispedømme og angir Bakke gårds ytelser til Tanum kirke. Men i 1647 utkom en ny "jordebok", og der fantes ingen gård med navn Bakke. Den var blitt en av gårdene som var forsvunnet etter middelalderen og Svartedauden (1350).

Mye tyder på at gården lå på morenen fra siste istid under Ramsåsen.

i 1965 ble Bærum kommune grunneier og ga senere tillatelse til å anlegge skytebane på gårdens område, uten at arealet ble arkeologisk undersøkt.

Det er diskusjon om hvor Bakke lå.
På vestsiden av skytterhuset ligger steinsettinger som kan være rydningsrøyser og tufter etter bygninger. På Kulturminnesøk står blant annet følgende om funn på dette området (noe redigert):
"Det ble gjort funn av tre røyser og rest etter tre tufter. Røysene ligger nord og vest for tuftene. Tuftene har forskjellig karakter. En framstår som en grop/forsenkning i terrenget, en har rester etter steinsatt tørrmurt vegg, mens den siste er et oppbygget platå. Det er vanskelig å datere tufter og røyser, men det er opplysninger om at det har ligget et gårdsanlegg fra middelalder i området, og det kan ikke utelukkes at dette er rester etter dette. Den topografiske plasseringen underbygger også dette." Kan det være Bakke som lå i dette området?.
Ifølge Erling Persbråten lå Bakkke der skytebanen til BVS ligger i dag.
Les mer om bakkes plassering i artikkelen:
Persbråten, Erling: Oppsporing av en "forsvunnet gård" i Vestre Bærum. Vest for byen 9 (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1998 - 2001)


På Jordbruområdet er det funnet en mengde rydningsrøyser som vitner om tidlig jordbruk.
Se Kulturminnesøk


Kilder:

Skui vels informasjonsskilt ved parkeringsplassen på Jordbru

Kulturminnesøk

Persbråten, Erling: Oppsporing av en "forsvunnet gård" i Vestre Bærum. Vest for byen 9 (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1998 - 2001)

 

 

 

 

  

På den lave kollen helt bakerst i bildet ligger det som muligens er tufter etter middelaldergården Bakke. Se diskusjon nedenfor. Bildet er tatt i 2020, sydvestover fra parkeringsplassen ved Jordbru. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart

Bakke på Jordbru

Dette er en av steinansamlingene man kan finne. Til høyre danner steinene en mur som kan være tuft etter en bygning.. Foto: Knut Erik Skarning