Tilbake til startsiden

Steinerskolen

 

 

Se også detaljkart

Steinerskolen i Bærum har adresse Grav gårdsvei 5. (Gårdsnr. 20, Bruksnr. 947)

Steinerskolen overtok i 1971 Grav gård og parkområdet som hørte til gården. I hovedbygningen på gården ble det plass til 4 klasser, mens drengestua tjente som medarbeiderbolig. I 1975 flyttet skolen inn i et nybygg, tegnet av Molle og Per Cappelen. Bygget ble kalt Cappelenbygget. Hovedbygningen ble da brukt til administrasjon og nyetablert barnehage. Skolen ble utvidet i 1987/1988 med Småklassebygget, tegnet av Jan Arve Andersen. I 1991 ble Cappelenbygget utvidet med flere klasserom. Låven ble bygget om til å huse både administrasjon og undervisningsrom etter at skolen fikk ny teater- og musikklinje på videregående trinn i 2005.

Skolen er (2019) en kombinert barne- og ungdomsskole (1−10) og videregående skole med studiespesialiseringslinje, musikklinje og teaterlinje, alle med én klasse på hvert trinn. I tillegg er to barnehager tilknyttet skolen. Skolen har fritidshjem for 1.−4. klasse. Skolen hadde ca. 203 elever i barne- og ungdomsskolen i skoleåret 2022/2023.

Skolen ble til etter initiativ fra lærere ved Steinerskolen i Oslo som hadde mange Bærumsbarn i sine klasser. De mest aktive lærerne var Lydia Høst, Christian Smit og Liv Breidvik. Med god hjelp fra Bærum kommune (ved skolesjef Thorleif Øisang) og foreldrerepresentanter i stiftelsesstyret (Bernhard Lindvik og Ole Martin Siem) kunne skolen etablere seg på Grav gård i 1971.

I Steinerbladet finner vi en kort beskrivelse av de metoder, pedagogikken, steinerskolen er baser på. Nedenfor står et utdrag av de første sidene i dette bladet:

"I de første klassetrinn skal elevene i steinerskolen møte den sansbare verden før de møter abstraksjoner og teorier. Barn lærer uanstrengt så lenge lærerne lykkes i å holde undringen og interessen levende. Ved å la sansene få fortrinn, reduseres ikke fenomener til tørre fakta, men bevarer sin frodighet som del av barnas omgivelser.

I alle fag på steinerskolen skjer en utvikling fra det konkrete; det som kan sanses, oppleves og erfares, til begreper, abstraksjoner og teori. Men i takt med at barn blir ungdom, utvikles evne og lyst til abstrakt tenkning, og i tråd med elevenes utvikling øker omfanget av teori i undervisningen. Tillit til egne sanseinntrykk og erfaringer gir barn trygghet til å bearbeide fagenes innhold på en selvstendig måte. Slik skapes i mindre grad respekt for innarbeidede "sannheter" og tolkninger, derimot et større rom for å tenke nye tanker. Her ligger en av de viktigste forutsetningene for nysgjerrighet og lærelyst. I steinerpedagogikken trekkes det en sammenheng mellom det unge barnets tillit til egen sansning og ungdommens tillit til egen tenkning.

Kunnskap er et sentralt mål i en steinerskole, men kunnskap er til for å kunne bearbeide forhold rundt oss, og må ikke forveksles med fakta. For verden endrer seg, det som var viktig i går er kanskje glemt i morgen. Det eleven har bruk for, er interesse for verden, god vurderingsevne og selvstendig tenkning. Steinerskolens metode for å stimulere nysgjerrighet og interesse har livsløpet som horisont."

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune. Månedens kulturminne

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Steinerskolen

 

 

 

 

Steinerskolen 2019. Vi ser den tidligere drengestuen (til venstre) og den tidligere hovedbygningen på Grav gård som (2019) er skolefritidshjem, og der de yngste skoleelevene holder til. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Steinerskolen 2019. Skolebygningene her er fra 1988 og kalles Småklassebygget.
Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning
Steinerskolen 2019. Vi ser de nyere skolebygningene fra 1975, også kalt Cappelenbygget. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Steinerskolen 2019. Låven på Grav gård (til venstre) er tatt i bruk til administrasjon og noe undervisning. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning