Tilbake til startsiden

Ytre Vassholmen naturreservat

Ytre Vassholmen naturreservat ble opprettet i 1978. Området er 20 dekar (mål), hvorav mesteparten er sjøareal.

Formålet med fredningen er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser. Naturreservatet ligger på sydvestsiden av holmen og er tilholdssted for et variert fugleliv. I 2005 hekket 161 par her. Gråmåker hadde flest reir. Ellers var det hekking av sildemåke, ærfugl, svartbak, fiskemåke, tjeld, grågås, hvitkinngås og kanadagås. Det er ilandstignings- og ferdselsforbud i perioden 15. april - 15. juli.

På øya finnes et spesielt guanopåvirket vegetasjonssamfunn. Guano er fugleekskrementer, oppsamlet over mange år. Det er også kalktørrenger, bergknappsamfunn og kantkratt på øya. Hele øya anses å være en verdifull botanisk lokalitet for Oslofjordregionen.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

Ytre Vassholmen naturreservat 2018. Kilde: Kulturminnesøk