Tilbake til startsiden

Storøyodden badeplass og området omkring

Fornebu var Oslos hovedflyplass fra 1. juni 1939 til 7. oktober 1998. Frem til 1962 lå det vakre badebukter og badehus på Storøyodden. For å lage ny hovedrullebane ble buktene fylt ut og terrenget flatet ut. Da flyplassen ble lagt ned, kunne det igjen legges til rette for bading og friluftsliv i området.

Storøya friområde er etablert på den tidligere rullebanen. Store masser er fjernet, og det opprinnelige kulturlandskapet er bygget opp på nytt i en stilisert form. Terrenget er formet med elliptiske koller og et skrånende terreng ned mot sør for å gi utsikt mot sjøen. Nye brede badebukter er skåret ut i de gamle fyllmassene. 500.000 kubikkmeter overskuddsmasse fra flyplassen er renset og gjenbrukt i det nye landskapet.

Friområdet grenser mot naturreservatene Storøykilen og Koksabukta. Her er det etablert brede buffersoner for å skjerme det rike og sårbare fuglelivet. Området er et viktig overvintringsområde for en rekke fuglearter. Det er særlig brakkvannssumpen, strandvegetasjonen og kalktørrengene som er viktige å bevare. Her finnes også flere sterkt truede billearter, flere sjeldne og sårbare sommerfuglarter og truede karplanter.

Torvøya og Bjerkholmen, som ligger rett utenfor Storøya, er også fredet som egne naturreservat.

På området lå tidligere husmannsplassen Solbakken og en dampskipsbrygge (se detaljkart).


Kilder:

Informasjonsplakat satt opp av Bærum kommune på Storøyodden Badeplass.

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

 

Bygningene på Storøyodden badeplass. I bygningen til venstre er det gatekjøkken/kiosk. På kiosken måtte man bytte utvendig panel allerede etter 14 år. Bildet er tatt i 2019.
Foto: Kjell Hernes
Storøyodden badeplass 2017. Kilde: kart.1881.no