Tilbake til startsiden

Sandholmen naturreservat 

Sandholmen naturreservat ble opprettet i 1978 og dekker et areal på ca. 11 dekar (mål). Det omfatter Sandholmen med tilliggende skjær og de tilstøtende sjøområder innenfor en avstand av 50 meter fra land eller til strandlinjen på fastlandet.

Formålet med fredningen er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser. Sandholmen rommer først og fremst en viktig hettemåkekoloni. Ellers finnes det her et representativt utvalg av skjærgårdsfugler som er typiske for indre Oslofjord. Det er ilandstigningsforbud i perioden 15. april−15. juli.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

Sandholmen naturreservat. Kilde: Kulturminnesøk