Tilbake til startsiden

Lilleøya naturreservat

Lilleøya (Lilløya) naturreservat ble opprettet i 2008. Reservatet omfatter et areal på ca. 72 dekar (mål), hvorav ca. 46 dekar landareal. Det ligger ytterst på Lilleøya, den vestligste delen av Oksenøya, med strandsone og småskjær utenfor.

Formålet med fredningen er å bevare et egenartet område med en spesiell naturtype som kjennetegnes ved stor variasjon i vegetasjonstyper og mange sjeldne arter. Området har særskilt høy verdi på grunn av det store biologiske mangfoldet, og det egner seg godt som referanseområde for forskning og undervisning. Om lag 400 plantearter er påvist, herav fire rødlistearter. 


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

 

Lilleøya naturreservat. Kilde: Kulturminnesøk