Se også detaljkart

Lilleøya gravlund ligger mellom Tornsangerveien og Oksenøya Marina.
(Gårdsnr. 41, Bruksnr. 2544)

Gravlunden sto ferdig i 2021.

Gravplassen er for alle Bærums innbyggere.
Som den første i Norge er hele gravplassen anlagt som minnelund med både kistegraver og urnegraver. Det er også et eget gravfelt for barn.

Navn på dem som gravlegges påføres felles navneplater som fests på minnesmerker som står på det enkelte gravfelt. Det var i 2021 montert felles minnesmerker med plass til 3500 navn.
Det er også anlagt anonyme gravfelt der det ikke festes navneplater på minnesmerkene.
Vegetasjon i presise sirkler markerer gravfeltene.

Følgene gravtyper finnes på Lilleøya:

Gravplassen vil kunne gi plass til ca. 15.000 graver. Gravlundens totale areal er ca. 50 dekar (mål), men noe av arealet er naturvernområde og vil ikke bli benyttet til gravlegging.

Det vil ikke bli anledning til å sette opp eget gravminne på den enkelte grav.
Omkring 30 % av de som valgte grav for sine avdøde i Bærum i 2021, valgte navnet minnelund.

Bærum kommune har vært byggherre. Byggeoppdraget er utført i samarbeid med Agraff arkitektur og Cowi AS.

En fremtredende del av gravlunden er en mur av betong mot nord. Se øverste bilde. Muren skjermer mot støyende aktivitet fra marinaen. Muren skal videre gi rom for ro og ettertanke inne på gravplassen, og den skal fremheve det myke kulturlandskapet. Den kunstneriske bearbeidelsen av muren er gjort av kunstneren Edith Lundebrekke. Muren var en av fem som ble nominert til prisen "Betongtavlen" i 2021, men vant ikke.

På området finner vi benker, klokketårn og kontemplasjonsrom (en benk omgitt av rustne jernkonstruksjoner).
Klokketårnet har vært kritisert fordi det er tresprinkler foran klokken, slik at denne ikke er lett å se. Klokken veier 800 kg og er laget av kobber. Klokkestøperiet er Olsen Nauen Klokkestøperi AS utenfor Tønsberg, som ble startet av smed Ole Olsen i 1844. Se videoene som det er lenket til nedenfor og artikkelen til Snarøen vel.

I tillegg til å være et sted for å minnes dem som gravlegges her, vil gravplassen framstå som et åpent naturlandskap med fine mulighet for tur og rekreasjon.

Lilleøya er av botanikere betegnet som ekstremt artsrik, og det har vært konflikter i forbindelse med etableringen av gravlunden, særlig fordi gravlunden ble anlagt på bekostning av noen rødlistede arter.

Det er laget flere videoer om gravlunden. Disse bærer preg av å være laget før gravlunden var endelig ferdig:

Video på Youtube (Lilleøya gravlund på Fornebu)

Video på Facebook (Klokketårnet på Lilleøya gravlund)


Kilder:

Budstikka 4. september 2021

Bærum kommune

Norsk betongforening

Snarøen vel

Naturvernforbundet

 


 

 

  

 

 

Lilleøya gravlund
Lilleøya gravlund skal ikke ha noen merkede enkeltgraver, bare minnelunder der man kan skrive inn navn på plater. Det er også anonyme minnelunder uten navneplater.
Bildet er tatt i 2023. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Lilleøya gravlund ligger til venstre for betongmuren. Sett fra øst. Bildet er tatt i 2023.
Foto: Knut Erik Skarning

Klokketårnet.
Bildene er tatt i 2023.
Foto: Knut Erik Skarning
På området finnes kontemplasjonsrom. Bildet er tatt i 2023.
Foto: Knut Erik Skarning

 

 

Tilbake til startsiden