Tilbake til startsiden

Koksabukta naturreservat

Koksabukta naturreservat ble opprettet i 1992 og er for det meste et våtmarksområde. Det utgjør i alt 196 dekar (mål), derav 79 dekar landareal. Naturreservatet ligger på nordsiden av Koksabukta. Berggrunnen består av kalkrike bergarter fra den geologiske perioden kambrosilur (for omkring 500 millioner år sien). Store deler av området dekkes av våtmarksvegetasjon, men det finnes også kalkvegetasjon der berggrunnen kommer opp i dagen.

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv. Området har meget stor betydning som raste- og hvileplass for fugl under trekk, og det er store ansamlinger av fugler her vår og høst. Dette gjør det til en meget god næringslokalitet for rovfugl på trekk.

Naturreservatet er også et viktig hekkeområde. Takrør- og fjærevegetasjon, med blant annet salturt, utgjør for eksempel viktige hekkeområder for sivspurv og rørsanger.

Koksabukta er et viktig overvintringsområde for flere arter spurvefugler.

Vegetasjonen er artsrik og variert og inneholder en rekke sjeldne planter. Særlig høy verneverdi er forbundet med enkelte deler av strandlinjen og tørrbakkene innenfor. Området besøkes flittig av fugleinteresserte, særlig under vårtrekket.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

 

Koksabukta naturreservat. Kilde: Kulturminnesøk