Tilbake til startsiden

Aker Solutions ASA

Se også detaljkart

Aker Solutions har (2022) sitt hovedkontor på Fornebu. Der har de tilhold to steder. Det ene ligger i Fornebuporten i Oksenøyveien 8, dit de flyttet i 2015. Det andre ligger i Snarøyveien 20.

Akers mekaniske verksted
Aker Solutions har sitt navn etter det tidligere selskapet Akers mekaniske verksted som ble grunnlagt i daværende Aker kommune i 1841.

Opprinnelig var hovedaktivitetene skipsbygging, produksjon av komponenter til maskiner og utstyr for kunder i jern- og ikke-jernholdige metallindustrien og shipping. Maskin- og marinteknikk ble snart kjernevirksomheten, og i dampmaskinens storhetstid engasjerte selskapet seg i et bredt spekter av områder, inkludert tømmer, tre og tremasse, kull, vannkraft, fiskeri og skipsfart.

Sent på 1960-tallet orienterte Akers mek. seg mot olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen. I første omgang leverte selskapet mekanisk utrustning til betong- og stålunderstell samt borerigger bygget etter eget design. Etter hvert deltok konsernet i byggingen av betongunderstell, dekksmoduler og sammenstilling av komplette plattformdekk. I 1967 leverte Aker «Ocean Viking», en offshore borerigg som i 1969 ble brukt til å oppdage Norges første oljefelt, Ekofisk, som også var verdens største offshore oljefelt i sin tid. Akers mek. ble en ledende leverandør av totalprosjekter, produkter og tjenester til offshoreindustrien.

Akers mekaniske verksted ble nedlagt i 1982.

Videreføring av Aker-navnet
Gjennom fusjon med sement- og byggevarefirmaet Norcem ble Aker-navnet videreført i Aker Norcem i 1987. Sement- og byggevarevirksomheten ble senere skilt ut som egen virksomhet og solgt i 1999.

Industrimannen Kjell Inge Røkke har som hovedeier vært en førende kraft i utviklingen av Aker siden midten av 1990-tallet. Røkkes forretningskarriere begynte med kjøpet av en 21 meters (69 ft) tråler i 1982 i USA. Med dette utgangspunktet bygget han gradvis opp en ledende global virksomhet innen fangst og sjøbasert videreforedling av hvitfisk. Denne suksessen gjorde det mulig å investere i andre forretningsområder, primært i USA og Norge.

I 1994 samlet Røkke sine virksomheter i det norsk-amerikanske konsernet Resource Group International, Inc (RGI). Selskapets forretningsdrift var organisert i fem forretningsområder: fiskeri, industri, distribusjon, eiendom og prosjekt/finans. I 1996 kjøpte RGI aksjer i Aker ASA og ble konsernets største aksjonær. De to selskapene ble senere fusjonert.

I 2000 kjøpte Aker ASA gjennom datterselskapet Aker Maritime en stor aksjepost i industrikonsernet Kværner.

Kværner var etablert i 1853 i Oslo og utviklet seg med utgangspunkt i norske naturressurser. På begynnelsen av 1900-tallet var Kværner en ledende leverandør av turbiner til norske vannkraftprosjekter. Maskiner og annet utstyr til treforedling utgjorde en annen viktig del av selskapets produksjon. I 1965 startet en ny epoke med byggingen av det første tankskipet for transport av LNG (flytende naturgass). Noen år senere engasjerte også Kværner seg i offshorevirksomhet.
I 1996 kjøpte Kværner det britiskbaserte industrikonglomeratet Trafalgar House. Med dette kjøpet ble Kværner en internasjonal aktør innen skipsbygging og leverandør til olje- og gassvirksomhet, treforedling og prosessindustri. Kjøpet av Trafalgar House skulle vise seg å bli et større løft enn Kværner kunne klare. Høsten 2001 opplevde Kværner en akutt likviditetskrise som nesten veltet konsernet over ende.

Gjennom finansielle operasjoner vinteren 2001/2002 klarte Aker ASA og andre aktører å hindre en konkurs for Kværner, og Aker ble etter dette stående som Kværners største aksjonær.
Navnet ble da Aker Kværner. Aker Kværner ble en økonomisk og teknisk sterk virksomhet med så ulike interesser som olje og gass, papir og masse og skipsbygging.

I 2007 solgte Aker Kværner sine tremasse- og papir- og skipsbyggingsvirksomheter og konsentrerte seg om olje- og gassindustrien, i tillegg til å være involvert i kjemi- og gruveindustri.

Aker Solutions
I april 2008 fikk konsernet nytt navn, Aker Solutions.

De solgte ut en del virksomheter, og de strømlinjeformet konsernet til å fokusere på to hovedsegmenter, subsea- og feltdesign.

Aker Solutions har fra 2020 fungert som den strategiske gjennomføringspartneren til Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind, og de har støttet utviklingen av dypvanns offshore vindkraftproduksjon og kostnadseffektiv karbonfangstteknologi.

I november 2020 fusjonerte selskapet med Kværner, og ble en ledende leverandør av prosjektgjennomføring, engineering, konstruksjon (EPC) og tekniske tjenester til de globale olje-, gass- og fornybarenergimarkedene.

 

Aker ASA eide i 2022 39,41 prosent av aksjene i Aker Solutions. Aker ASA er et indistruelt investeringsselskap.

I 2022 hadde Aker Solutions 15 000 ansatte i 20 land.


På et 10 dekar (mål) stort området rundt Fornebuporten er det plassert over 50 keramiske skulpturer laget av tidligere aha-musiker Magne Furuholmen. Dette var Skandinavias største keramiske skulpturpark da den ble åpnet av HM Dronning Sonja i 2016.


Kilder:

Wikipedia

Akersolutions.com

Mitt Bærum. (2020). Dinamo Forlag AS

 

 

 

Aker Solutions i Fornebuporten 2018. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Aker Solutions i Snarøyveien 20 i 2018. Sett fra sydøst. Kilde: Google Maps